Badania celiakia —  Katowice

Wykonaj najpewniejsze badanie na celiakię w Katowicach.  Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny. Zatrzymaj wyniszczanie organizmu i pozbądź się nieprzyjemnych dolegliwości.

Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne w kierunku celi­akii, otrzy­masz najpewniejszą diag­nozę, dzię­ki której  będziesz mógł poz­nać przy­czynę swoich dolegli­woś­ci i wye­lim­i­nować je z życia. Badanie możesz wykon­ać będąc na diecie bezg­lutenowej.

 

Pamię­taj objawy celi­akii częs­to są niecharak­terysty­czne!
Osła­bi­e­nie, roz­drażnie­nie, bóle brzuszne, zaparcia, wzdę­cia, przewlekłe biegun­ki, złe wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych, ane­mia, nietol­er­anc­ja lak­tozy, nis­ki wzrost u dzieci czy niska waga ciała to tylko jedne z najczęst­szych objawów choro­by.  Aż 50% naszych pac­jen­tów, którzy wykon­ali badanie
ze wzglę­du na wyżej wymienione objawy uzyskało wynik wskazu­ją­cy na celi­ak­ię.

Badanie genetyczne wykonasz z krwi lub ze śliny. To pewniejsza metoda niż badanie przeciwciał.

Dlaczego badanie genetyczne testDNAdlaczego-to-badanie-jest-najlepsze

Najpewniejsza i naj­dokład­niejsza diag­noza na całe życie
Badanie wykonasz w swoim mieś­cie
Najlep­sza cena bada­nia
Atrak­cyjny paki­et rodzin­nyceliakia badanie dzieci
Najsz­er­szy paki­et bada­nia. Obe­j­mu­je hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Pon­ad­to do wyniku otrzy­mu­jesz zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne!

 

 


Adres
Badanie na celi­akie — Katow­ice
ul. Bocheńskiego
40–859 Katow­ice
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(32) 445 04 13
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.

Uwa­ga: Zadz­woń do nas i umów wiz­ytę!

Jak do nas trafić?

Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Załęże Dwór

Tramwaj: 7, 20, 43

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Katow­icach moż­na znaleźć tutaj

W pobliżu:

Przy­chod­nia Cen­terMed, CH Załęże, Hotel&Restauracja “Marysin Dwór”,

Dowiedz się więcej o badaniu na celiakięBezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Celi­akia badanie Katow­ice, Badanie celi­akii w Katow­icach

Data publikacji: 04/08/2016, Data aktualizacji: 07/12/2017