Celiakia- Jak się objawia?

Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba, objaw­ia się na mnóst­wo rożnych sposobów, które moż­na przyp­isać także innym chorobom.

Celi­akia objaw­ia się przez bard­zo dużo symp­tomów. Jeżeli któryś z nich wys­tępu­je u Ciebie lub u two­jego dziec­ka, może to być syg­nał wysłany przez celi­ak­ię

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Kiedy warto przeprowadzić test na celiakię?

Badanie na celi­akie warto wykon­ać, kiedy two­je dziecko lub dorosły członek rodziny:

 

 • ma niską wagę ciała i brak apety­tu
 • cier­pi na bóle brzucha i wzdę­cia,
 • cho­ru­je na cukrzyce typu I
 • zma­ga się ze schorzeni­a­mi tar­czy­cy
 • pojaw­ia­ją się prob­le­my skórne
 • wys­tępu­je ane­mia
 • ma niedobo­ry żelaza
 • ma niską odporność i częs­to cho­ru­je,
 • rozwi­ja­ją się afty oraz zapale­nia kącików
 • ma prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 • jest osowiały, braku­je mu energii
 • częste stany depresyjne, przygnę­bi­enia
 • jeśli u kogoś z rodziny wykry­to już tę chorobę,
 • jeśli objawy celi­akii są niety­powe
 • jeśli wys­tępu­je ukry­ta for­ma celi­akii
 • jeśli wys­tępu­ją objawy wskazu­jące na celi­ak­ię a trady­cyjne metody nie dają jed­noz­nacznego wyniku

Wys­tąpi­e­nie niepoko­ją­cych objawów jest pier­wszym syg­nałem do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego. Otrzy­manie wyniku oraz wyk­lucze­nie celi­akii, poz­woli na określe­nie praw­idłowej diag­nos­ty­ki.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 08/06/2016, Data aktualizacji: 13/07/2017