Celiakia – na czym polega ta podstępna choroba?

celiakia

Celi­akia, inaczej trwała nietol­er­anc­ja glutenu, to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym i autoim­muno­log­icznym. Powodu­je stan zapal­ny w jeli­tach, z powodu którego cały orga­nizm narażony jest na wyniszcze­nie i niedobo­ry. Na czym pole­ga celi­akia, jakie ma objawy i jak ją wykryć?

Celiakia – gdy błona śluzowa jelit zostaje zdegradowana

Celi­akia pole­ga na niepraw­idłowej reakcji – autoa­gresy­wnej – orga­niz­mu. Gdy chory dostar­czy glutenu, dzi­ała on toksy­cznie i pojaw­ia­ją się prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko włas­nym tkankom. Dochodzi do degradacji kosmków jeli­towych, czyli małych wypustek w jeli­cie cienkim, które mają za zadanie wchła­ni­an­ie skład­ników dostar­c­zonych z poży­wie­niem czy leka­mi.

Jak łat­wo się domyślić, zniszc­zone kosm­ki nie dzi­ała­ją praw­idłowo, więc pojaw­ia­ją się niedobo­ry. To przede wszys­tkim one powodu­ją tak liczne i różnorodne objawy celi­akii.

Celiakia – poznaj objawy choroby

Schorze­nie może objaw­iać się na wiele sposobów. Pełnoob­ja­wowa celi­akia wiąże się z kłopota­mi ze strony układu pokar­mowego (np. biegun­ki, bóle brzucha, wzdę­cia, wymio­ty). Celi­akia skąpoob­ja­wowa ma nato­mi­ast symp­to­my nieoczy­wiste, m.in. ane­mię, afty w jamie ust­nej, spadek energii, spadek libido, prob­le­my z płod­noś­cią, bóle koś­ci, waha­nia nas­tro­ju czy kłopo­ty z potencją.

Celiakia – odpowiadają za nią geny

A konkret­nie HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8. Celi­akia może wys­tąpić u Ciebie tylko wtedy, gdy masz min­i­mum jeden z nich. Dlat­ego diag­nos­tykę tej choro­by najlepiej zacząć od tes­tu DNA. Jeśli wykaże on brak ich obec­noś­ci, schorze­nie moż­na wyk­luczyć.

Jeśli nato­mi­ast któryś z genów wys­tępu­je, konieczne jest sprawdze­nie, czy choro­ba jest akty­w­na. Celi­akia uak­ty­w­nia się najczęś­ciej u dzieci, osób starszych, pod wpły­wem stre­su, w cza­sie spad­ku odpornoś­ci czy u kobi­et w ciąży.

Występuje u Ciebie celiakia? Wyeliminuj gluten

Jeśli została postaw­iona jed­noz­nacz­na diag­noza i okaza­ło się, że masz celi­ak­ię, konieczne jest prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową. Musi ona trać całe życie, bez żad­nych odstępstw. Nawet min­i­mal­na ilość glutenu może bowiem niszczyć Two­je jeli­ta.

Gluten najlepiej wye­lim­i­nować pod okiem diete­ty­ka, żeby mieć pewność co do praw­idłowoś­ci swo­jego jadłospisu. Tylko wtedy celi­akia przes­tanie dawać nieprzy­jemne i niebez­pieczne objawy.

Data publikacji: 06/09/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018