Kiedy w rodzinie pojawiła się celiakia

celiakia-w-rodzinieCeli­akia jest chorobą gene­ty­czną, więc jeśli pojaw­iła się w Two­jej najbliższej rodzinie powinieneś również się prze­badać. Najlepiej wykon­ać test gene­ty­czny — jeśli nie masz genów typowych dla celi­akii nie możesz być chory. Takie badanie jest bard­zo proste (wykonu­je się je z wymazu z policz­ka), a szy­bkie wykrycie celi­akii pozwala uniknąć wielu groźnych powikłań w tym nawet nowot­woru.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Nie mam objawów więc nie mogę mieć celiakii

Pac­jen­ci częs­to myślą, że sko­ro sami nie mają objawów, to badanie w ich przy­pad­ku jest niepotrzeb­ne. Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba i częs­to bard­zo dłu­go nie daje żad­nych symp­tomów lub zdarza się, że pac­jent ma objawy ale nie kojarzy ich celi­ak­ią. Może to być np. złe samopoczu­cie, bóle brzucha pojaw­ia­jące się od cza­su do cza­su, biegun­ki czy zaparcia. U dzieci bard­zo częs­to mamy do czynienia z niskim wzrostem i słabym przy­bieraniem na wadze, apatią i zmęcze­niem. Brak objawów nie oznacza, że jesteśmy bez­pieczni. Celi­akia powodu­je powolne wyniszcze­nie orga­niz­mu. Prowadzi do stop­niowego zaniku kosmków jeli­towych przez co chory nie przyswa­ja wit­a­min i skład­ników odży­w­czych. Lata­mi nielec­zona celi­akia może nawet doprowadz­ić do raka jeli­ta cienkiego

Ja nie mam celiakii więc moje dziecko też nie może być chore…

Niek­tórzy uważa­ją, że sko­ro celi­akia jest chorobą gene­ty­czną, a sami są zdrowi, to badanie dziec­ka pod kątem tego schorzenia jest zbęd­nym wydatkiem. To błąd! Rodz­ic może mieć pewność, że nie ma celi­akii tylko wtedy, gdy sam wykona badanie gene­ty­czne, które wykaże brak genów typowych dla tej choro­by (HLA DQ2 i HLA DQ8). Zdarza się, że rodz­ic ma geny typowe dla celi­akii ale u niego choro­ba nie “akty­wowała się”. Z kolei u dziec­ka już tak.

badanie celiakia przychodniaCo zrobić, gdy celiakia pojawiła się w rodzinie?

Przede wszys­tkim cała rodz­i­na musi zmienić dietę. Trud­no jest utrzy­mać dietę bezg­lutenową tylko u jed­nego człon­ka rodziny. Oso­ba z celi­ak­ią nie może spoży­wać nawet ślad­owych iloś­ci tego biał­ka. Trze­ba więc uży­wać osob­nych gar­nków i uważać na każdy pro­dukt. Dlat­ego jeśli u jed­nego z członków rodziny zosta­je stwierd­zona celi­akia, częs­to wszyscy prze­chodzą na dietę bezg­lutenową. Z tym, że w przy­pad­ku zdrowych członków rodziny dieta ta  nie musi być tak restryk­cyj­na.
.

Dieta jest jedynym sposobem leczenia celi­akii. Samej choro­by nie moż­na nigdy wyleczyć, ale dzię­ki odpowied­niej diecie pac­jent może nor­mal­nie żyć. Co ważne ustępu­ją objawy choro­by, kosm­ki jeli­towe odbu­dowu­ją się, a ryzyko raka z każdym miesiącem na diecie bezg­lutenowej male­je. Im wcześniej celi­akia zosta­je zdi­ag­no­zowana, tym mniejsze spus­tosze­nie wywoła w naszym orga­nizmie i szy­b­ciej wró­ci on do normy po zas­tosowa­niu odpowied­niej diety.

Przy­go­towal­iśmy bard­zo atrak­cyjne paki­ety badań rodzin­nych — zapy­taj nas o ich cenę

Kiedy wykon­ać badanie? Wskaza­nia do badań
Wys­tępowanie objawów sugeru­ją­cych obec­ność celi­akii:
bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, spadek masy, zaburzenia zachowa­nia, prob­le­my skórne, ane­mia i inne
zobacz najczęst­sze objawy celi­akii 
.

Chorowanie na choro­by zwięk­sza­jące szanse wys­tąpi­enia celi­akii: cukrzy­ca typu I, Hashimo­to, schorzenia tar­czy­cy, choro­ba Dühringa, zespół Dow­na, choro­ba Leśniewskiego-Crohna, niepłod­ność, poronienia nawraca­jące

.

Celi­akia pojaw­iła się w rodzinie


Brak jed­noz­nacznego wyniku wcześniejszych badań

 


.

Dieta osoby z celiakią to nie tylko dieta bez glutenu!

W początkowym etapie leczenia celi­akii chory nie tylko musi zrezyg­nować z glutenu ale częs­to też z lak­tozy. Stan zapal­ny w jeli­cie cienkim prowadzi do zmniejs­zonego wydziela­nia enzy­mu traw­iącego cuki­er mleczny. Po wprowadze­niu diety bezg­lutenowej powoli wszys­tko wraca do normy i z cza­sem lak­toza może wró­cić do jadłospisu oso­by chorej na celi­ak­ię.

Zan­im samodziel­nie prze­jdziemy na dietę bezg­lutenową warto skon­sul­tować menu ze spec­jal­istą. Musimy uzu­pełnić niedobo­ry, które spowodowała choro­ba. Częs­to konieczne jest dodatkowe przyj­mowanie wit­a­min i min­er­ałów. Ważne jest też odpowied­nie zaplanowanie posiłków, tak aby pomi­mo rezy­gnacji z niek­tórych pro­duk­tów nadal dostar­czać orga­niz­mowi wszys­tkiego, czego potrze­bu­je.

Badanie celiakia najpewniejsze poprzez test genetyczny?

Badanie DNA to jedyne badanie, które z tak dużą skutecznoś­cią i pewnoś­cią  pozwala wyk­luczyć celi­ak­ię oraz uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. W prze­ci­wieńst­wie do innych badań, wynik fałszy­wie dodat­ni lub ujem­ny jest niemożli­wy. Badanie DNA jest  również odpowied­nie dla osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Test gene­ty­czny w 2012 uzyskał rekomen­dację Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), które opra­cowu­je m.in stan­dardy diag­no­zowa­nia celi­akii obow­iązu­jące w całej Europie.

Próbkę do badania mogą Państwo pobrać samodzielnie

.

Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka. Jest ona tak samo pew­na jak krew ponieważ nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to skąd zostało pobrane.
Nie ma możli­woś­ci zafałs­zowa­nia tes­tu przez złe pobranie prób­ki.

Badanie DNA celiakia:

  • Daje pewny wynik – wynik nie może wyjść fałszy­wy tak jak ma to miejsce w przy­pad­ku badań sero­log­icznych
  • Jest proste, wygodne i moż­na je zro­bić samemu w domu lub w jed­nej z 200 placówek w całej Polsce
  • Pozwala na szy­bką diag­nozę
  • Może zastąpić biop­sję jeli­ta
  • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia ekspre­sowego wynik już od 3 do 5 dni roboczych — zapy­taj nas o to

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 12/09/2016, Data aktualizacji: 21/01/2019