Cennik badań DNA z zakresu diagnostyki medycznej

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału a także jego wysył­ka i gwaranc­ja na ponowne bezpłatne pobranie mate­ri­ału, gdy­by się okaza­ło, że prób­ka została niepraw­idłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państ­wa bezpłat­nie pocztą.

 

Badania genetyczne

 

Rodzaj bada­niaCzas oczeki­wa­nia na wynikCenaZamów
Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym (+ kuri­er gratis)3 – 5 dni roboczych397,-kup-teraz
Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
(badanie płci pło­du + badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia + 30 min­ut roz­mowy tel. z gene­tykiem + kuri­er gratis) 
3–10 dni roboczych820,-kup-teraz
Paki­et badań po poronie­niu 10–14 dni roboczych550,-kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et STANDARD
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kuri­er gratis
10–14 dni roboczych330,-kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et STANDARD z pobraniem w placów­ce
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw
10–14 dni roboczych380,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et PLUS
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kuri­er gratis + wynik express 5 dni roboczych + pobranie w placów­ce 
5 dni roboczych443,-kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — PAKIET PREMIUM
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw+ kuri­er gratis + wynik express w 5 dni roboczych + 30 min­ut roz­mowy z lekarzem
5 dni roboczych443,-kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — PAKIET PREMIUM
z pobraniem w placów­ce

Badanie 6 mutacji + wynik express w 5 dni roboczych + 30 min­ut roz­mowy z lekarzem
5 dni roboczych483,-
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den (G1691A/R506Q)10–14 dni roboczych217,-kup-teraz
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den  z pobraniem w placów­ce10–14 dni roboczych267,-
Mutac­ja genu MTHFR (C677T, A1289C)10–14 dni roboczych277,-kup-teraz
Mutac­ja genu MTHFR (C677T, A1289C) z pobraniem w placów­ce10–14 dni roboczych327,-
Badanie PAI-1/SERPINE1 (4G/5G)10–14 dni roboczych217,-kup-teraz
Badanie PAI-1/SERPINE1 z pobraniem w placów­ce10–14 dni roboczych267,-
Mutac­ja genu V R2 (H1299R)10–14 dni roboczych217,-kup-teraz
Mutac­ja genu V R2 z pobraniem w placów­ce10–14 dni roboczych267,-
Badanie mutacji genu pro­trom­biny (G20210A)10–14 dni roboczych217,-kup-teraz
Badanie mutacji genu pro­trom­biny z pobraniem w placów­ce10–14 dni roboczych267,-
Celi­akia badanie 12 dni roboczych297,-kup-teraz
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na 12 dni roboczych397,-kup-teraz
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja lekars­ka12 dni roboczych397,-kup-teraz
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na i lekars­ka12 dni roboczych497,-kup-teraz
Celi­akia (Badanie Express)5 dni roboczych377,-kup-teraz
Paki­et zdrowe jeli­ta

celi­akia + nietol­er­anc­ja lak­tozy

15 dni roboczych494,-kup-teraz
Nietol­er­anc­ja lak­tozy
15 dni roboczych297,-kup-teraz
Kar­i­o­typ
3–4 tygod­nie387,-kup-teraz
Hemochro­ma­toza
15–20 dni roboczych297,-kup-teraz
Hemochro­ma­toza express6 dni roboczych377,-kup-teraz
Hemochro­ma­toza + kon­sul­tac­ja lekars­ka15 dni roboczych397,-kup-teraz
Gene­ty­cz­na skłon­ność do choro­by Alzheimera (badanie genu APOE)
15–20 dni roboczych330,-kup-teraz
Usłu­ga pobra­nia mate­ri­ału w placów­ce
50,-płat­ność
na miejs­cu
w placów­ce

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Infor­ma­cje dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie.

Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­rium. W przy­padku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katow­ice.

Data publikacji: 04/01/2018, Data aktualizacji: 08/05/2018