Koszt badania DNA -pewny test DNA z gwarancją i ubezpieczeniem

kup_wysylkowy_test_small dowiedz_sie_co_kazdy_nasz_pacjent3
Rodzaj bada­nia Czas oczeki­wa­nia
Cena Zamów
Domowy zestaw do pobra­nia próbek
Za anal­izę próbek zapłać później
Zestaw dla maksy­mal­nie 4 uczest­ników
1–2 dni roboczych
77,- Kup ter­az!
Pry­wat­ny test ojcost­wa dla 2 lub 3 osób
Cena zaw­iera zestaw do pobra­nia próbek w domu
Badanie ojca, dziec­ka lub ojca, dziec­ka i mat­ki
3–5 dni roboczych
1247,- Kup ter­az!
Pro­moc­ja!tylko do 23.11.2015Oszczędza­sz 200 zł!
Test ojcost­wa dla 2 lub 3 osób

Pobranie próbek w najbliższej placów­ce
Wynik w 3–5 dni roboczych
promocyjna-cena
umów_się_small
Pry­wat­ny test na macierzyńst­wo
Badanie dziec­ka i mat­ki
3–5 dni roboczych 1247,- Kup ter­az!
Test ojcost­wa z pro­ce­durą sądową
Pro­toko­larne pobranie próbek + eksper­tyza
3–5 dni roboczych 1597,- Kup ter­az!
Test ojcost­wa w ciąży
Nowoczes­na niein­wazyj­na meto­da
10–15 dni roboczych
5977,- Kup ter­az!
Test ojcost­wa w ciąży
Przy okazji badań pre­na­tal­nych
10–15 dni roboczych 1947,- Kup ter­az!
Test ojcost­wa po śmier­ci ojca
Badanie pokrewieńst­wa do 3 osób
do 14 dni roboczych 1697,- Kup ter­az!

.

Usługi dodatkowe:

Rodzaj usłu­gi Koszt Zamów
Badanie Express 48h 200,-/za próbkę Kup ter­az!
Włącze­nie dodatkowej oso­by (wymaz z policz­ka) 200,-/za próbkę Kup ter­az!
Włącze­nie dodatkowej oso­by (prób­ka nie­s­tandar­d­owa) 199,-/za próbkę Kup ter­az!

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Infor­ma­cje dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie.

Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­rium. W przy­padku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katow­ice.