Badanie na obecność bakterii Chlamydia trachomatis

Badanie na obecność bakterii Chlamydia trachomatisCzy wiesz, że zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis coraz częś­ciej wymienia się jako główną przy­czynę niepłod­noś­ci u kobi­et? Chlamy­dioza jest szczegól­nie niebez­piecz­na ponieważ prze­b­ie­ga częs­to bezob­ja­wowo. Według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO), rocznie w całej Europie Zachod­niej odno­towu­je się aż ok. 5,5 mil­iona zakażeń.

Chlamy­dia tra­choma­tis doty­czy niemal KAŻDEJ Z NAS. Nielec­zona infekc­ja prowadzi nawet do BEZPŁODNOŚCI!

Ważne, aby zakaże­nie bak­ter­ią zostało zdi­ag­no­zowane w jak najszyb­szym cza­sie. Im dłużej bak­te­ria zna­j­du­je się w orga­nizmie tym więk­sze spus­tosze­nie w nim sieje, a co ważniejsze sta­je się bardziej odpor­na na ter­apię anty­bio­tykową.

Czy możesz być zakażona bakterią Chlamydia trachomatis?

 

Uwa­ga! Nieprawdą jest, że kobi­ety posi­ada­jące słałych part­nerów sek­su­al­nych nie są zagrożone zakaże­niem bak­ter­ią Chlamy­dia tra­cho­mi­atis! Pamię­taj, Twój part­ner mógł zostać zakażony dawno temu, nic o tym fak­cie nie wiedząc.

Zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia Tra­choma­tis może dotknąć w zasadzie każdą z nas. Ryzykiem obciążona jest każ­da kobi­eta akty­w­na sek­su­al­nie. Zale­ca się, aby testowi na obec­ność bak­terii Chlamy­dia tra­choma­tis pod­dała się co najm­niej raz w roku każ­da oso­ba akty­w­na sek­su­al­nie. Doty­czy to w głównej mierze młodych ludzi poniżej 25 roku życia. Niek­tórzy lekarze nawet twierdzą, że takie bada­nia powin­no wykony­wać się raz na 6 miesię­cy.

Pamię­taj, że bak­te­ria ta przenos­zona jest drogą płciową dlat­ego też należy wziąć pod uwagę swoich potenc­jal­nych part­nerów sek­su­al­nych, których może­my zaraz­ić.
Planu­jesz zajść w ciąże? Powin­naś wiedzieć, że zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis może być bard­zo groźne dla Two­jego dziec­ka. Dlat­ego też jeśli pode­jrze­wasz u siebie zakaże­nie powin­naś jak najszy­b­ciej wykon­ać badanie.

Masz prob­lem z zajś­ciem w ciążę? Zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis może być przy­czyną prob­lemów z zajś­ciem w ciążę. Dlat­ego też parom, które mają prob­le­my z płod­noś­cią zale­ca się wyko­nanie bada­nia.

Więcej infor­ma­cji na tem­at samej bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis, skutków zakaże­nia oraz inne przy­datne infor­ma­c­je …

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018