Uwa­ga! W chwili obec­nej badanie w kierunku określe­nia predys­pozy­cji do wys­tąpi­enia choro­by Parkin­sona zostało wyco­fane z naszej ofer­ty.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Na chorobę Parkin­sona cier­pi praw­ie 1,5% osób w wieku powyżej 65 lat. Zaczy­na się na ogół po 60. roku życia. Doty­ka w jed­nakowym stop­niu obu płci, z lekką przewagą mężczyzn. Początek choro­by Parkin­sona jest niekiedy pod­stęp­ny, a rozpoz­nanie, zwłaszcza we wstęp­nym okre­sie choro­by, nie jest łatwe.

Opis choroby Parkinsona:

  • drugie, co do częs­toś­ci wys­tępowa­nia, schorze­nie zwyrod­nieniowe ośrod­kowego układu ner­wowego,
  • pier­wsze symp­to­my choro­by Parkin­sona (spowol­nie­nie ruchowe, niez­grab­ność, spowol­nie­nie pro­cesów psy­chicznych) są częs­to nieswoiste, pojaw­ia­ją się stop­niowo i nasi­la­ją wraz z upły­wa­ją­cym cza­sem; mogą być mylone z inny­mi schorzeni­a­mi,
  • charak­terysty­czne objawy choro­by Parkin­sona (drże­nie kończyn, utra­ta równowa­gi, trud­noś­ci w wykony­wa­niu pre­cyzyjnych ruchów,
  • szty­wność mięśniowa) pojaw­ia­ją się zazwyczaj po 50 roku życia, ale mogą też wys­tąpić u ludzi dużo młod­szych, nawet przed 20 rok­iem życia,
  • objawy choro­by Parkin­sona spowodowane są niedo­borem dopaminy, odpowiedzial­nej za koor­dy­nację czyn­noś­ci ruchowych,
  • w pewnym pro­cen­cie przy­pad­ków, choro­ba Parkin­sona jest chorobą dziedz­iczną
..

W prze­biegu choro­by Parkin­sona neu­rony nie wyt­warza­ją dostate­cznej iloś­ci dopaminy. Niedobór dopaminy jest osza­cow­any nawet na 80 %.

Ryzyko choro­by Parkin­sona zwięk­sza się o 5–6 % u osób gdzie u jed­nego człon­ka rodziny wys­tąpiła choro­ba (jeden z rodz­iców lub jed­no z rodzeńst­wa), oraz 20–40 % jeśli choro­ba wys­tępowała u dwóch członków rodziny.

Na rozwój choro­by Parkin­sona mają wpływ w dużej mierze czyn­ni­ki gene­ty­czne, takie jak np.; mutac­je w genie PARK-2.

Testy gene­ty­czne mają na celu zdi­ag­no­zowanie predys­pozy­cji do roz­wo­ju ryzy­ka choro­by Parkin­sona. Więcej na tem­at testów gene­ty­cznych na chorobę Parkin­sona zna­jdziesz tutaj…


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 28/05/2015