Ciąża z celiakią

Jak celiakia wpływa na przebieg ciąży?

Celi­akia bezpośred­nio wpły­wa na prze­bieg Two­jej ciąży ponieważ utrud­nia przyswa­janie skład­ników odży­w­czych niezbęd­nych do praw­idłowego roz­wo­ju pło­du oraz Two­jego  dobrego samopoczu­cia. Celi­akia może powodować ane­mię, prob­le­my ze szk­li­wem, niedoży­wie­nie mat­ki i dziec­ka, sprzy­ja częstym zła­man­iom oraz przy­czy­nia się do poronień. Ciąża z celi­ak­ią wyma­ga więk­szej tros­ki.

cieza - ramka - plod

Celiakia w ciąży — objawy

Celi­akia to trwała nietol­er­anc­ja glutenu czyli biał­ka obec­nego w pop­u­larnych zbożach takich jak pszeni­ca, żyto, owies, jęczmień. Jest to choro­ba autoim­muno­log­icz­na dziedz­ic­zona rodzin­nie, tzn. jeśli jesteś cho­ra na celi­ak­ię powin­naś wykon­ać bada­nia swo­je­mu dziecku gdy już się urodzi. Odpowied­nie prowad­zona ciąża z celi­ak­ią, nie stanowi dla Ciebie ani dziec­ka więk­szego ryzy­ka.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.

Celi­akia w ciąży daje różne objawy, które częs­to bagatelizu­je­my albo błęd­nie oce­ni­amy jak typowe w tym szczegól­nym okre­sie, są to:

  • ane­mia
  • wypadanie włosów
  • prob­le­my skórne
  • prob­le­my ze szk­li­wem
  • przewlekłe zmęcze­nie
  • ból brzucha
  • mrowie­nie w rękach i nogach
  • skur­cze mięśni

Diagnostyka celiakii w ciąży

Najbez­pieczniejszym sposobem zdi­ag­no­zowa­nia celi­akii w ciąży jest test dna na celi­ak­ię. Badanie gene­ty­czne jest niein­wazyjne w prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnej diag­nos­ty­ki, która opiera się m.in. o biop­sję jeli­ta cienkiego. Wykonu­jąc test dna zysku­jesz pewność wyniku i kom­fort wyko­na­nia bada­nia, które możesz zro­bić w domu.dlaczego-to-badanie-jest-najlepsze

Jeśli wynik bada­nia będzie dodat­ni, ESPGHAN — Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia zale­ca w dal­szej częś­ci zro­bi­e­nie bada­nia krwi w kierunku prze­ci­w­ci­ał. Gdy oba wyni­ki będą dodat­nie lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji.

Dzię­ki właś­ci­wej, bez­piecznej i szy­bkiej diag­nos­tyce celi­akii zysku­jesz pewność co do swo­jego zdrowia oraz jeśli to konieczne — możesz pod­jąć skuteczne lecze­nie. Dzię­ki temu uchro­nisz się przed niebez­pieczny­mi kon­sek­wenc­ja­mi nielec­zonej celi­akii, a Twój maluszek będzie się zdrowo rozwi­jał.

Leczenie celiakii w ciąży

Lecze­nie celi­akii pole­ga wyłącznie na wye­lim­i­nowa­niu z diety glutenu. Podob­nie gdy jesteś w ciąży, jed­nak wtedy szczegól­nie powin­naś skon­sul­tować się z diete­ty­czką, która ułoży plan żywienia bez glutenu tak, aby zapewnić Tobie i dziecku kom­plet min­er­ałów i witamin.Dodatkowo odpowied­nie długie stosowanie diety bezg­lutenowej wpłynie na odbu­dowę kosmków jeli­towych zniszc­zonych przez gluten.

Badanie celiakia — dowiedz się więcej 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 07/09/2016, Data aktualizacji: 13/07/2017