Czy warto wykonać test DNA w celu wykrycia hemochromatozy?

Czy warto robić test dna na hemochromatozę, Kiedy zrobić test DNA na hemochromatozę, Czy test DNA na hemochromatozę boli, Ile kosztuje test DNA hemochromatozęHemochro­ma­toza to choro­ba spowodowana nad­mi­arem żelaza w orga­nizmie. Może prowadz­ić do poważnych zaburzeń, dlat­ego tak ważne jest jej wczesne wykrycie oraz zapo­b­ie­ganie. Jedynym pewnym sposobem na potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie schorzenia są testy DNA, które anal­izu­ją ewen­tu­alne mutac­je w genie HFE, odpowiedzialne za wys­tępowanie choro­by.

Czy warto robić test dna na hemochro­ma­tozę?
Kiedy zro­bić test DNA na hemochro­ma­tozę?
Czy test DNA na hemochro­ma­tozę boli?
Ile kosz­tu­je test DNA na hemochro­ma­tozę?

Czy warto robić test dna na hemochromatozę?

Hemochro­ma­toza test DNA to pewny sposób na potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie choro­by. Warto wykon­ać test, jeśli w orga­nizmie odkłada­ją się nad­mierne iloś­ci żelaza. Schorze­nie może być dziedz­iczne i przekazy­wane potomst­wu, nato­mi­ast praw­idłowa diag­noza pozwala wdrożyć szy­bkie lecze­nie. Dzię­ki temu moż­na uchronić się przed poważny­mi kon­sek­wenc­ja­mi i powol­nym wyniszcze­niem orga­niz­mu, z który­mi wiąże się hemochro­ma­toza.

Kiedy zrobić test DNA na hemochromatozę?

Test DNA na hemochro­ma­tozę warto wykon­ać w przy­pad­ku ist­nienia pode­jrzenia choro­by powodu­jącej nad­mierne gro­madze­nie żelaza w orga­nizmie. Badanie gene­ty­czne jest ważne całe życie i nie ma na nie wpły­wu aktu­al­ny stan zdrowia, dlat­ego test moż­na wykon­ać w dowol­nej chwili. Sprawdze­nie, czy nie mamy gene­ty­cznego obciąże­nia chorobą może ustrzec przed roz­wo­jem choro­by.

Czy test DNA na hemochromatozę boli?

Hemochro­ma­toza test DNA to badanie całkowicie bezbolesne. Pole­ga na pobra­niu wymazu z wewnętrznej strony policz­ka — próbkę moż­na pobrać samodziel­nie lub w placów­ce lab­o­ra­to­ri­um. Sto­su­je się również bada­nia DNA wykony­wane na pod­staw­ie anal­izy prób­ki krwi żyl­nej lub pochodzącej z opusz­ka pal­ca — jej pobranie to tylko chwilowe ukłu­cie, dokład­nie takie samo, jak przy wykony­wa­niu mor­fologii.

Ile kosztuje test DNA na hemochromatozę?

Cena bada­nia DNA wykry­wa­jącego hemochro­ma­tozę może zależeć od wybranego lab­o­ra­to­ri­um czy sposobu pobra­nia prób­ki. Zwyk­le jed­nak mieś­ci się w grani­cy 280–500 zło­tych. Cena może nieco wzros­nąć, jeśli chce­my by prób­ka została pobrana w placów­ce lab­o­ra­to­ri­um. W ramach paki­etu zna­j­du­je się zestaw do pobra­nia próbek, usłu­ga kuri­er­s­ka czy nawet kon­sul­tac­ja lekars­ka w kwestii uzyskanego wyniku.

Data publikacji: 03/04/2019