DNA Detektyw

Anal­iza DNA pozwala z prak­ty­cznie 100% pewnoś­cią wskazać osobę, od której pochodzi badany mate­ri­ał. Anal­iza ta wyko­rzysty­wana jest w śledztwach prowad­zonych przez policję, proku­raturę i detek­ty­wów na całym świecie.

Do iden­ty­fikacji człowieka, wystar­cza­ją takie mate­ri­ały, jak na przykład:

  • zuży­ty fil­tr z papierosa,
  • śla­dy krwi i spermy pozostaw­ione na badanych przed­mio­tach,
  • uży­wana szc­zotecz­ka do zębów,
  • znaczek nakle­jony na kop­ertę ..
  • i wiele innych.

Szczegółowy wykaz naszych “możli­woś­ci badaw­czych” zna­jdą Państ­wo w sekcji mikrośla­dy

Usłu­ga DNA Detek­tyw ma wiele zas­tosowań. Jest ona pomoc­na w wielu dzi­ała­ni­ach począwszy od szuka­nia zbiegłego spraw­cy przestępst­wa, poprzez wyszuki­wanie osób dokonu­ją­cych dzi­ałań sab­o­tażowych w miejs­cu pra­cy (m.in. zanieczyszcza­jąc żywność w miejs­cu jej pro­dukcji), aż po możli­wość udowod­nienia zdrady małżon­ka.

Szczegółowe infor­ma­c­je na ten tem­at uzyska­ją Państ­wo kon­tak­tu­jąc się bezpośred­nio z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi.

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 27/05/2015