.

Dr hab. med. Mał­gorza­ta Świątkows­ka-Fre­und, prof. nadzwycza­jny Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego

Dr hab. med. Mał­gorza­ta Świątkows­ka-Fre­und, prof. nadzwycza­jny Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego jest spec­jal­istą położnict­wa i ginekologii oraz peri­na­tologii.

 

Jej głównym miejscem zatrud­nienia jest Klini­ka Położnict­wa Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, gdzie pełni funkcję Zastęp­cy Kierown­i­ka Klini­ki. Jest również Preze­sem Pomorskiego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Peri­na­tal­nej i członkiem Zarzą­du Pomorskiego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Ginekologów i Położników. Pry­wat­nie od 2000 roku pracu­je w Pomorskim Cen­trum Diag­nos­ty­ki i Ter­apii Pre­na­tal­nej w Gdańsku.

Spec­jal­izu­je się w położnictwie, a w szczegól­noś­ci w diag­nos­tyce i ter­apii pre­na­tal­nej. Zaj­mu­je się diag­nos­tyką wad i chorób pło­du, usta­laniem dal­szego postępowa­nia z ciężarny­mi, u których zdi­ag­no­zowano tego typu schorzenia.

W ramach pra­cy w Klin­ice Położnict­wa przeprowadza zabie­gi oper­a­cyjne u płodów jeszcze przed ich urodze­niem. Szczegól­nym obiek­tem jej zain­tere­sowań od 2004 roku są powikła­nia ciąż wielopłodowych, zwłaszcza takie, których lecze­nie pole­ga na wykony­wa­niu różnego rodza­ju zabiegów inwazyjnych.


Zobacz też:

 

Data publikacji: 30/08/2018