Trombofilia — sprawdź czy grozi Ci zator żylny!

.
Zakrzepi­ca, to jed­na z tych chorób, które nie dają nam częs­to żad­nych objawów swo­jego wys­tępowa­nia. To dlat­ego nazy­wana jest ona “cichym zabójcą”. Kiedy przy­chodzi diag­noza zwyk­le jest już za późno. Stąd też tak waż­na jest jej wczes­na pro­fi­lak­ty­ka. Pac­jen­ci z mutac­ja­mi w genach odpowiedzial­ny­mi za gene­ty­czną skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów (trom­bofil­ia wrod­zona) są kil­ka razy bardziej narażeni na zator płuc­ny oraz szereg innych kom­p­likacji. Tym­cza­sem wdroże­nie odpowied­niego leczenia (całkowicie bez­piecznego) jest w stanie zmin­i­mal­i­zować to ryzyko.

.

Warto wiedzieć, że stwierdze­nie mutacji, m.in. czyn­nik V Lei­den, genu pro­trom­biny, mutac­ja C677T  i A1298C genu MTHFR jest przy­datne także m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyny poronienia i powikłań ciążowych, miażdży­cy, czy też zawału ser­ca. 

 

Jakiego rodzaju problem Cię do nas sprowadza?

bola_mnie_nogihomocysteina1jestem_w_ciazy
poronilamprzyjmuje_hormonalna_terapie_zastepczastosuje_antykoncepcje

.
.

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu. Wystar­czy, że zamówisz zestaw i samodziel­nie pobierzesz wymaz. Takie pobranie jest bezbolesne i trwa zaled­wie kil­ka sekund. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my zamaw­iamy kuri­era, który odbierze do Ciebie przesyłkę. Wymaz może pobrać od Ciebie także spec­jal­ista w 1 z 200 naszych placówek.

.

Badanie obe­j­mu­je anal­izę 6 mutacji:
  • czyn­nik V Lei­den
  • mutac­ja genu pro­trom­biny 20210
  • mutac­ja C677T genu MTHFR
  • mutac­ja A1298C genu MTHFR
  • PAI-1 / SERPINE1
  • V R2.
domowy_zestaw_testowy
W pakiecie stan­dar­d­owym otrzy­mu­jesz:

-domowy zestaw pobran­iowy
-odbiór próbek gratis
-wynik w 10–14 dni roboczych
.
Cena 330 złprzejdź do sklepu

 

Praw­idłowa inter­pre­tac­ja wyniku jest pod­stawą dal­szego leczenia.

Dlat­ego do Two­jej dys­pozy­cji jest m.in. dr n. med. Rena­ta Pos­myk, która omówi co oznacza dla Ciebie uzyskany rezul­tat oraz wskaże dal­sze ewen­tu­alne lecze­nie.


Zadzwoń i porozmawiaj z naszą konsultantką medyczną, która udzieli Ci szczegółowych informacji.


 

Data publikacji: 16/03/2016, Data aktualizacji: 19/04/2018