Ile kosztuje wykonanie pewnych badań na ojcostwo?

Od czego zależy cena za badanie na ojcostwo, Czy cena za badanie na ojcostwo zawsze jest taka sama, Czy cenę badania na ojcostwo można rozłożyć na raty, Gdzie sprawdzić cenę za badanie na ojcostwo

Bada­nia na ojcost­wo są dostęp­ne dla każdego, kto chce potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Ich cena jest jed­nak zróżni­cow­ana i zależy od wielu czyn­ników. Rozpię­toś­ci cen są naprawdę duże — od kilkuset do nawet kilku tysię­cy zło­tych. Od czego tak naprawdę zależy badanie na ojcost­wo cena?

Spis treś­ci:

Od czego zależy cena za badanie na ojcost­wo?
Czy cena za badanie na ojcost­wo zawsze jest taka sama?
Czy cenę bada­nia na ojcost­wo moż­na rozłożyć na raty?
Gdzie sprawdz­ić cenę za badanie na ojcost­wo?

Od czego zależy cena za badanie na ojcostwo?

Jest kil­ka czyn­ników wpły­wa­ją­cych na ostate­czną cenę bada­nia DNA. Jest to między inny­mi rodzaj wybranego bada­nia, sposób pobra­nia próbek i ich specy­fikac­ja, a częs­to nawet wewnętrzny cen­nik lab­o­ra­to­ri­um. Część lab­o­ra­toriów udostęp­nia cen­nik bez tzw. ukry­tych opłat — na pier­wszy rzut oka ofer­ty wyda­ją się więc tanie, a ostate­cznie ksz­tał­tu­ją się na podob­nym poziomie co u konkurencji.

Czy cena za badanie na ojcostwo zawsze jest taka sama?

Ceny testów na ojcost­wo są zróżni­cow­ane i właś­ci­wie cena zależy od lab­o­ra­to­ri­um. Nie ma jed­nego, stan­dar­d­owego cen­ni­ka obe­j­mu­jącego tego typu usługę lab­o­ra­to­ryjną. Warto więc szukać dobrych cenowo ofert, które jed­nocześnie wyróż­ni­a­ją się wysoką jakoś­cią oraz anal­izą 24 mark­erów. Cena zależy również od ter­minu wyko­na­nia bada­nia — test DNA w ciąży kosz­tu­je znacznie więcej niż ten, który moż­na wykon­ać po nar­o­dz­i­nach dziec­ka.

Czy cenę badania na ojcostwo można rozłożyć na raty?

Wiele lab­o­ra­toriów udostęp­nia możli­wość rozłoże­nia ceny bada­nia na dogodne raty. O taką opcję najlepiej jest zapy­tać w bezpośred­nim kon­tak­cie z daną placówką, która ma wykon­ać badanie. Cenę moż­na rozłożyć na kil­ka mniejszych rat, dzię­ki czemu badanie DNA mogą wykon­ać także oso­by, które w danej chwili nie dys­ponu­ją dostate­czną iloś­cią gotów­ki.

Gdzie sprawdzić cenę za badanie na ojcostwo?

Cena badań na ojcost­wo jest dostęp­na w cen­nikach konkret­nych lab­o­ra­toriów. Wystar­czy zadz­wonić lub sprawdz­ić ofer­tę drogą inter­ne­tową. Wiele badań jest dostęp­nych online — wszys­tkie for­mal­noś­ci, łącznie z zamówie­niem kuri­era po prób­ki moż­na załatwić w sieci i na stron­ie inter­ne­towej tego typu placówek muszą zna­j­dować się infor­ma­c­je o cenie bada­nia. Warto jed­nak sprawdzać, czy jest to cena całkowi­ta i nie zaw­iera żad­nych dodatkowych opłat.

Data publikacji: 23/04/2019