Drgawki, napady padaczkowe – jaka może być ich przyczyna?

Napady padaczkowe, czyli przede wszys­tkim drgaw­ki, ale też chwilowe utraty świado­moś­ci czy omdle­nia, wiążą się z niepraw­idłową pracą mózgu. Nie ma jed­nej przy­czyny ich wys­tąpi­enia: za padaczkę mogą odpowiadać m.in. urazy głowy, choro­by zakaźne, guzy mózgu, wrod­zone choro­by meta­bol­iczne czy wady OUN. Tym­cza­sem z padaczką bory­ka się aż 50 mil­ionów ludzi na świecie, w tym wiele dzieci! [1]

Padaczka – na czym polega i jak się objawia?

Padacz­ka to zaburze­nie neu­ro­log­iczne, które charak­teryzu­je się wys­tępowaniem napadów padaczkowych. W cza­sie takiego napadu w mózgu chorego dochodzi do prze­jś­ciowych niepraw­idłowoś­ci – wyład­owań elek­trycznych w komórkach ner­wowych.

Cho­ci­aż napady padaczkowe kojar­zone są najczęś­ciej z sil­ny­mi drgawka­mi i skur­cza­mi mięśni, to nie jedyne ich objawy. W cza­sie napadu mogą wys­tąpić też (razem z drgawka­mi lub samodziel­nie) m.in. bezdech, chwilowa utra­ta świado­moś­ci, nagły wzrost lub nagły spadek napię­cia mięśni, omdle­nie czy utra­ta przy­tom­noś­ci [2].

Warto też zdawać sobie sprawę, że jeden napad padaczkowy nie oznacza jeszcze, że u dziec­ka wys­tępu­je padacz­ka.

Przyczyny padaczki u dzieci to m.in. urazy głowy czy wady OUN

Za padaczkę u dziec­ka mogą odpowiadać pow­stałe w życiu płodowym albo przy porodzie uszkodzenia mózgu (wiążące się z jego niedotle­nie­niem). Inne przy­czyny to m.in. urazy głowy (np. związane z wypad­kiem czy uderze­niem) albo obec­ność guza mózgu.

Choro­ba może wys­tąpić też w związku z wada­mi ośrod­kowego układu ner­wowego czy wada­mi roz­wo­jowy­mi mózgu. Do możli­wych przy­czyn padacz­ki zal­icza się też choro­by zakaźne i neu­roin­fek­cyjne (np. zapale­nie opon móz­gowo-rdzeniowych).

Za napady padaczkowe mogą odpowiadać też choroby wrodzone

Chodzi przede wszys­tkim o schorzenia meta­bol­iczne, np. chorobę syropu klonowego czy feny­loke­tonurię. To choro­by, które pole­ga­ją na niepraw­idłowych przek­sz­tałce­ni­ach różnych sub­stancji, a w kon­sek­wencji – ich niedob­o­rach czy nagro­madze­niu (m.in. właśnie w mózgu). Takie schorzenia mogą objaw­iać się też np. nad­pobudli­woś­cią, zaburzeni­a­mi w roz­wo­ju czy zawro­ta­mi głowy.

Inną chorobą wrod­zoną wywołu­jącą napady drgawek czy napady nieświado­moś­ci jest zespół Dravet –cięż­ka padacz­ka, której pier­wszy napad najczęś­ciej wys­tępu­je w pier­wszych 6 miesią­cach życia dziec­ka.

Czy to choroba wrodzona? Można to sprawdzić

Jeśli Two­je dziecko ma drgaw­ki czy napady padaczkowe innego rodza­ju, na pewno zas­tanaw­iasz się, co stoi za tym prob­le­mem. Możesz za jed­nym razem sprawdz­ić, czy nie cho­ru­je na jed­ną z 87 chorób wrod­zonych (w tym takich, które mogą być przy­czyną padacz­ki). Jak? Umożli­wia to test NOVA, czyli nowoczesne badanie gene­ty­czne dla dzieci. Jeśli przy­czy­na napadów padaczkowych zostanie wykry­ta odpowied­nio szy­bko, będzie moż­na rozpocząć skuteczne lecze­nie.

www.testnova.pl

Źródła:

[1] J. Jędrze­jczak, Padacz­ka stare i nowe wyzwa­nia, „Postępy Nauk Medy­cznych” 2012, t. XXV, nr 1, s. 46.
[2] S. Jóźwiak, Dziecko z padaczką w szkole i przed­szkolu. Infor­ma­c­je dla ped­a­gogów i opiekunów, Warsza­wa 2009, s. 9–11.
Data publikacji: 05/02/2018, Data aktualizacji: 11/12/2018