Informacja dot. linii telefonicznych

Uwa­ga! W związku z mod­ern­iza­cją infra­struk­tu­ry teleko­mu­nika­cyjnej, w dniu dzisiejszym tj. 20.12.2013 (piątek), nasze lin­ie tele­fon­iczne mogą być chwilowo wyłąc­zone. Prosimy o kon­takt pod numerem tele­fonu: 793–838-075

Za chwilowe utrud­nienia przeprasza­my.

Data publikacji: 27/05/2015