Jak pobrać próbki do badania na ojcostwo od dziecka?

Pry­wat­ny test na ojcost­wo wyma­ga udzi­ału co najm­niej dwóch osób: dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka. Poboru próbek do bada­nia (w postaci wymazu z wewnętrznej strony policz­ka) dokonu­je się przy uży­ciu spec­jal­nych paty­czków, zwanych wymazówka­mi. Cały zabieg jest niezwyk­le prosty, bez­pieczny, bezbolesny i trwa zaled­wie krótką chwilę. Właśnie dlat­ego wymazy moż­na przy­go­tować samodziel­nie w domu, bez koniecznoś­ci udawa­nia się do placów­ki medy­cznej.

Klien­ci zas­tanaw­ia­ją się jak pobrać prób­ki do tes­tu na ojcost­wo od dziec­ka. Rodz­ice zle­ca­ją­cy badanie częs­to nie infor­mu­ją dzieci o swoich zami­arach. Nie po to, żeby coś przed nimi ukryć, lecz chcąc oszczędz­ić niepotrzeb­ne­go stre­su. I tu pojaw­ia się kole­jne pytanie: Jak pobrać prób­ki do tes­tu na ojcost­wo, aby dziecko o tym nie wiedzi­ało?

Pobranie wymazów podczas zabawy

Sprawd­zonym sposobem na dyskret­ny pobór próbek u małego dziec­ka jest wyko­nanie całego zabiegu pod­czas zabawy. A jak zachę­cić malucha do otwar­cia buzi? Najlep­szym pomysłem okazu­je się zabawa w den­tys­tę! Poprośmy zatem dziecko, aby wcieliło się w rolę pac­jen­ta, a my jako rodz­ice – stom­a­tolodzy sprawdz­imy czy wszys­tkie ząb­ki są zdrowe, pobier­a­jąc przy tym wymazy z wewnętrznej strony policz­ka.

Pobranie wymazów podczas snu

Kole­jnym dobrym rozwiązaniem może być pobranie wymazów pod­czas snu. Należy to robić bard­zo ostrożnie i delikat­nie, tak aby nie obudz­ić śpiącego dziec­ka.

Pobranie próbek przy okazji innych badań diagnostycznych

Ukrycie fak­tu o real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo przed nas­to­latkiem nie jest już nieste­ty takie proste. Jeśli nie chce­my, aby nasze starsze dziecko dowiedzi­ało się o bada­niu, nie porusza­jmy tej kwestii, gdy zna­j­du­je się ono w pobliżu. Chęć zgłę­bi­enia tem­atu może zainicjować bowiem law­inę pytań, na które nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi. Poboru wymazów z wewnętrznej strony policz­ka moż­na dokon­ać przy okazji innych badań diag­nos­ty­cznych, np. testów gene­ty­cznych w kierunku celi­akii czy nietol­er­ancji lak­tozy.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

 

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 04/10/2016