Jak wybrać najlepsze laboratorium do testu na ojcostwo?Jak wybrać najlepsze laboratorium do testu na ojcostwo?

Wybór lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego, które­mu zlec­imy badanie ojcost­wa nie jest zadaniem łatwym. W Internecie zna­jdziemy bowiem całą masę placówek wykonu­ją­cych tego rodza­ju testy. Co więcej ofer­ty poszczegól­nych firm są bard­zo zróżni­cow­ane zarówno pod wzglę­dem ceny, jak i zakre­su świad­c­zonych przez nie usług. Jak się w tym wszys­tkim nie pogu­bić i wybrać opcję, która będzie dla nas najlep­sza? Przy wyborze lab­o­ra­to­ri­um powin­niśmy zwró­cić uwagę na kil­ka dość istot­nych kwestii.

Dostępność informacji

Pier­wszym krok­iem, jaki należało­by pod­jąć będzie zebranie infor­ma­cji na tem­at lab­o­ra­to­ri­um, które nas intere­su­je. Może­my w tym celu odwiedz­ić fora i strony inter­ne­towe doty­czące testów na ojcost­wo. Warto zapoz­nać się również z ofic­jal­ną stroną inter­ne­tową danej placów­ki medy­cznej. To właśnie na niej zna­jdziemy infor­ma­c­je na tem­at prowad­zonych badań, stosowanych metod anal­izy, a nawet samych pra­cown­ików. Strona inter­ne­towa, która będzie zbyt ubo­ga w infor­ma­cję powin­na wzbudz­ić naszą pode­jr­zli­wość.

Doświadczenie

Kole­jną kwest­ią, na którą musimy zwró­cić uwagę jest doświad­cze­nie. Zan­im pode­jmiemy jakąkol­wiek decyzję sprawdźmy zatem ile dana fir­ma funkcjonu­je na rynku oraz ile testów przeprowadz­iła na przestrzeni swo­jej dzi­ałal­noś­ci. Real­iza­c­ja badań DNA wyma­ga nie tylko najlep­szego sprzę­tu, ale i ogrom­nej wiedzy z zakre­su gene­ty­ki, biotech­nologii oraz dziedzin pokrewnych. Niek­tóre placów­ki medy­czne włącza­jąc do swo­jej ofer­ty bada­nia gene­ty­czne postępu­ją częs­to zbyt pochop­nie. Pamię­ta­jmy, że tylko odpowied­nio wyk­wal­i­fikowany per­son­el będzie w stanie zapewnić nam usłu­gi najwyższej jakoś­ci.

Wysoka jakość analiz

Choć wyko­rzysty­wane w lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych metody anal­izy DNA wyglą­da­ją podob­nie, to pod wzglę­dem jakoś­ci mogą one znaczą­co różnić się od siebie. W przy­pad­ku testów na ojcost­wo ogromne znacze­nie będzie miała nie tylko licz­ba badanych mark­erów (specy­ficznych miejsc na DNA), ale także ich rodzaj. Na jakość wpłynie pon­ad­to poziom zaawan­sowa­nia anal­izy statysty­cznej, wspom­ni­any już wcześniej sprzęt oraz wiedza i doświad­cze­nie pra­cown­ików.

Certyfikaty

Pro­fesjon­alne lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne podle­ga­ją reg­u­larnym kon­trolom prowad­zonym przez zewnętrzne insty­tuc­je. Placów­ki te dążą również do nieustan­nego pod­noszenia swoich kom­pe­tencji, którego rezul­tatem będą przyz­nawane wyróżnienia oraz cer­ty­fikaty jakoś­ci. Doku­men­ty tego rodza­ju świad­czą o wiary­god­noś­ci firmy i powin­ny stanow­ić dla nas infor­ma­c­je, że może warto zle­cić jej badanie.

Obsługa klienta

Mogło­by się wydawać, że w przy­pad­ku testów na ojcost­wo liczy się przede wszys­tkim pewny i jed­noz­naczny wynik. Tym­cza­sem dla wielu klien­tów równie istot­na okazu­je się obsłu­ga per­son­elu. To ważne, aby klient zle­ca­ją­cy badanie miał poczu­cie, że już w momen­cie zlece­nia tes­tu otoc­zony zosta­je kom­plek­sową i pro­fesjon­al­ną opieką.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 04/12/2018