Uwa­ga! W chwili obec­nej badanie w kierunku określe­nia predys­pozy­cji do wys­tąpi­enia choro­by Parkin­sona zostało wyco­fane z naszej ofer­ty.

Kiedy podejrzewasz Chorobę Parkinsona

Czy wiesz, że na chorobę Parkin­sona cier­pi praw­ie 1,5% osób powyżej 65 lat? Zaczy­na się na ogół po 60 roku życia. Doty­ka w jed­nakowym stop­niu obu płci, z lekką przewagą mężczyzn. Początek choro­by bywa pod­stęp­ny, a rozpoz­nanie, zwłaszcza we wstęp­nym okre­sie choro­by, nie jest łatwe.
Jed­noz­nacz­na diag­noza choro­by może być postaw­iona pośmiert­nie, jed­nakże jeszcze przed pojaw­ie­niem się pier­wszych objawów możesz sprawdz­ić, czy jesteś w grupie ryzy­ka roz­wo­ju choro­by. Jak to możesz sprawdz­ić?

Coraz częś­ciej więk­szą uwagę poświę­ca się genom, które okazu­je się, mają duży udzi­ał w roz­wo­ju wielu chorób , w tym również choro­bie Parkin­sona.

Więcej na tem­at choro­by Parkin­sona przeczy­tasz tutaj…

W przy­pad­ku choro­by Parkin­sona ziden­ty­fikowano kil­ka genów, w tym gen PARK-2 mające swój udzi­ał w roz­wo­ju choro­by.

parkinson_wypowiedz_eksperta

Bada­nia naukowe potwierdza­ją, że jeśli początek choro­by wys­tąpił przed 50 rok­iem życia to mutac­je w genie PARK-2 są obec­ne u 50 % rodzin z parkin­sonizmem a w spo­rady­cznej postaci choro­by u 18 % badanych rodzin.

Pon­ad­to przyj­mu­je się, że lecze­nie chorych z mutacją genu PARK-2 jest najczęś­ciej skuteczne [2].

Jeżeli w Two­jej rodzinie wys­tąpiła choro­ba Parkin­sona, zauważyłeś(aś) objawy charak­terysty­czne dla tej choro­by lub po pros­tu chcesz sprawdz­ić czy jesteś w grupie ryzy­ka wypełnij anki­etę. Anki­eta jest bezpłat­na więc nic nie tracisz.

Po przeanal­i­zowa­niu anki­ety, gene­tyk przekaże Ci wynik poprzez e-maila lub w cza­sie roz­mowy tele­fon­icznej.

Źródła:

[1] Choro­by układu poza­pi­rami­d­owego — postępy w diag­nos­tyce i lecze­niu; Jarosław Sławek i Andrzej Fried­man; Pol­s­ki Przegląd Neu­ro­log­iczny, 2007, tom 3, nr 1 www.ppn.viamedica.pl [2] Postęp w bada­ni­ach gene­ty­cznych w choro­bie Parkin­sona; Anna Kry­gows­ka-Wajs, Zbig­niew Wszolek; Neu­rolo­gia i Neu­rochirur­gia Pol­s­ka 2004; 38, 2: 127–136

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 27/05/2015