Porozmawiaj o badaniu lub umów się na wizytę

Wszystkie porady konsultantów są bezpłatne

Gwaran­tu­je­my wspar­cie, pomoc i opiekę kon­sul­tan­tów medy­cznych 7 dni w tygod­niu. Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku od 7:00 do 22.00 oraz w week­endy i w świę­ta od 9.00 do 21.00.

Nasi kon­sul­tan­ci medy­czni z zaan­gażowaniem i zrozu­mie­niem pomogą Państ­wu w każdej sytu­acji. Doskonale zda­je­my sobie sprawę, jak trud­na i delikat­na może być sprawa, z którą zgłasza­ją się do nas pac­jen­ci. Dlat­ego zapew­ni­amy indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego z nich.

.

Czekamy na Państ­wa kon­takt od 7.00 do 22.00 a w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00
Czekamy na Twój kon­takt od 7.00 do 22.00 a w week­endy od 9.00 do 21

Informacja na temat zleconego badania/otrzymania wyniku/zamówienie kuriera:

Numery tele­fonów do naszych opiekunów badań:

 

Zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA
ul. Bocheńskiego 38a
40–859 Katow­ice

.

Godziny otwar­cia:Odd­zi­ał lab­o­ra­to­ryjny jest czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku od 8:00 do 16:00.

.

Dojazd z cen­trum Katow­ic:

  • Przys­tanek obok Teatru: Tramwa­je numer: 7 i 20
  • Przys­tanek na Rynku: Tramwaj numer 13
  • Przys­tanek Dworzec PKP: Tramwa­je numer: 7, 20 i 13

Prosimy wysiąść na przys­tanku: Załęże Dwór

Zna­j­du­je­my się w Przy­chod­ni “Cen­terMed” (Katow­ice Załęże), na pier­wszym piętrze.

Sprawdź test ojcost­wa Pre­mi­um w 48H»


Data publikacji: 26/04/2018, Data aktualizacji: 07/05/2018