Czy i Ty należysz do grupy osób, które powinny wykonać badanie w kierunku diagnozy chlamydia trachomatis?

Chlamydia trachomatis objawyZakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia Tra­choma­tis może dotknąć w zasadzie każdego z nas. Ryzykiem obciążona jest każ­da oso­ba akty­w­na sek­su­al­nie. Dlat­ego zale­ca się, aby testowi na obec­ność bak­terii Chlamy­dia tra­choma­tis takie oso­by pod­dawały się co najm­niej raz w roku. Doty­czy to w głównej mierze młodych ludzi poniżej 25 roku życia. Niek­tórzy lekarze nawet twierdzą, że takie bada­nia powin­no wykony­wać się raz na 6 miesię­cy. Pamię­taj, że zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis bard­zo częs­to prze­b­ie­ga w sposób bezob­ja­wowy, dlat­ego tym trud­niej je zdi­ag­no­zować we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju.

Nielec­zone zakaże­nie wyżej wspom­ni­aną bak­ter­ią prowadzi do groźnych stanów zapal­nych oraz licznych powikłań. Lecze­nie wczes­nego zakaże­nia chlamy­di­al­nego ma więk­sze szanse powodzenia, w porów­na­niu z lecze­niem w fazie przewlekłej, pod­czas której formy przetr­wałe i niety­powe są słabo wrażli­we na anty­bio­tykoter­apię.

.

.

Kto powinien poddać się badaniu?

Bada­niu powin­na pod­dać się w zasadzie każ­da oso­ba akty­w­na sek­su­al­nie. W szczegól­noś­ci oso­by pode­j­mu­jące ryzykowne zachowa­nia sek­su­alne. Jeśli odczuwasz dolegli­woś­ci ze strony układu moc­zowo-płciowego takie jak piecze­nie pod­czas odd­awa­nia moczu, ból pod­czas sto­sunku, niety­powe upławy, zacz­er­wie­nie­nie człon­ka oraz inne może to świad­czyć o rozwi­ja­ją­cym się zakaże­niu chlamy­di­al­nym. Bada­niu powin­ny pod­dać się także pary boryka­jące się z prob­le­mem niepłod­noś­ci. Spec­jal­iś­ci potwierdzili bowiem wyraźną korelację między infekcją bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis a stop­niem uszkodzenia jajowodów.

U 35% kobi­et lec­zonych z powodu niepłod­noś­ci stwierd­zono obec­ność prze­ci­w­ci­ał wal­czą­cych z bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis, a stany zapalne jajowodów spowodowane wyżej wymienioną bak­ter­ią uznano za główną przy­czynę niepłod­noś­ci mechan­icznej. Dlat­ego też tak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka oraz diag­nos­ty­ka zakażeń bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis.

Nielec­zone zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis prowadzi do groźnych zapaleń jajników (u mężczyzn jąder), zakażeń cew­ki moc­zowej a nawet (jak zostało wyżej powiedziane) do bezpłod­noś­ci! Wielu spec­jal­istów uważa Chlamy­dię tra­choma­tis za jeden z możli­wych czyn­ników wpły­wa­ją­cych na rozwój raka szyj­ki maci­cy.

 

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona chlamydią trachomatis?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018