Regulamin promocji „Kupony na badania genetyczne”

1. Informacje podstawowe

1.1. Orga­ni­za­torem promocji „Kupony na badania genetyczne” (dalej zwanej Pro­mocją) jest testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach, przy ul. Słonecz­na 4, 40–135 Katow­ice, wpisana do Kra­jowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przed­siębior­ców, prowad­zonego przez Sąd Rejonowy w Katow­icach pod numerem KRS0000485925, NIP: 6342822748 (dalej zwana Orga­ni­za­torem).

1.2. Pro­moc­ja odby­wa się zgod­nie z zasada­mi określony­mi w reg­u­laminie pro­mocji „Kupony na badania genetyczne”, dostęp­nym on-line na stron­ie inter­ne­towej www.testDNA.pl (dalej zwanym Reg­u­laminem).

1.3. Uczest­nikiem Pro­mocji (dalej zwanym Uczest­nikiem) może być pełno­let­nia oso­ba fizy­cz­na, akcep­tu­ją­ca postanowienia Reg­u­laminu, chcą­ca dokon­ać zakupu usłu­gi przeprowadzenia przez Organi­za­to­ra bada­nia objętego Pro­mocją.

2. Zasady promocji

2.1. Przed wzię­ciem udzi­ału w Pro­mocji Uczest­nik zobow­iązany jest zapoz­nać się z Reg­u­laminem.

2.2. Korzys­ta­jąc z Pro­mocji, Uczest­nik oświad­cza, że zapoz­nał się z Reg­u­laminem i akcep­tu­je jego postanowienia.

2.3. Pro­moc­ja trwa od dnia 1 grud­nia 2018 r. do dnia podanego na kuponie lub do wycz­er­pa­nia kuponów z pro­mo­cyjną ofer­tą raba­tową, lub do wyco­fa­nia z Pro­mocji wszys­t­kich badań. O zakończeniu Pro­mocji Orga­ni­za­tor poin­for­mu­je na stron­ie inter­ne­towej www.testDNA.pl.

2.4. Pro­moc­ja obe­j­mu­je wyłącznie następu­jące bada­nia real­i­zowane przez lab­o­ra­to­ri­um Orga­ni­za­to­ra:

 • badanie w kierunku celi­akii,
 • badanie w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy,
 • badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej,
 • badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR,
 • badanie w kierunku hemochro­ma­tozy,
 • ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego

z tym zas­trzeże­niem, że Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do wyco­fa­nia wybranych badań z Pro­mocji. Infor­ma­c­ja o zmi­an­ie zakre­su badań obję­tych Pro­mocją zostanie opub­likowana na stron­ie inter­ne­towej www.testDNA.pl.

2.5. W pro­mocji dostęp­ne są dwa rodza­je kuponów raba­towych (dalej zwanych Kupon­a­mi, a każdy osob­no Kuponem).

 • Kupon raba­towy „50% taniej”,
 • Kupon raba­towy „Badanie za 1 zł”.

2.6. Warunk­iem uczest­nict­wa w Pro­mocji jest doko­nanie zakupu real­i­zowanej przez Orga­ni­za­to­ra usłu­gi przeprowadzenia bada­nia wskazanego w ustępie 2.4 oraz okazanie (dołącze­nie do for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia) jed­nego z Kuponów.

2.7. W przy­pad­ku dołączenia do for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia jed­nego z Kuponów Uczest­nikowi zostanie przyz­nany rabat, od cen podanych w cen­niku obowiązującym w dniu 1 grudnia 2018 r., w wysokoś­ci:

 • 50% (pięćdziesiąt pro­cent) w przy­pad­ku dołączenia Kuponu „50% taniej”, lub
 • obniża­jącej cenę za badanie do kwoty 1 zł brut­to w przy­pad­ku dołączenia kuponu „Badanie za 1 zł”.

2.8. Kupony są jed­no­ra­zowe i nie podle­ga­ją wymi­an­ie na równowartość pieniężną.

2.9. Rabat jest udzielany od cen podanych  w cen­niku obowiązującym w dniu 1 grud­nia 2018 roku, zgodnie z którym ceny brut­to badań obję­tych Pro­mocją wynoszą:

 • badanie w kierunku celi­akii — 297,-
 • badanie w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy — 297,-
 • badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej — 330,-
 • badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR— 277,-
 • badanie w kierunku hemochro­ma­tozy — 297,-
 • ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego – 650‚-

2.10. W przy­pad­ku odstąpi­enia przez Uczest­ni­ka od umowy zakupu real­i­zowanej przez Orga­ni­za­to­ra usłu­gi, na którą udzielono rabatu, Klien­towi zwracana jest cena bada­nia pom­niejs­zona o przyz­nany rabat, tj. rów­na opła­cie wnie­sionej przez Uczest­ni­ka.

2.11. W przy­pad­ku złoże­nia przez Uczest­ni­ka zamówienia na badanie nieobjęte Pro­mocją, w tym wyco­fane z Pro­mocji przez Orga­ni­za­to­ra, cała kwo­ta wpła­cona przez Klien­ta zostanie niezwłocznie zwró­cona.

2.12. Pro­moc­ja nie łączy się z innymi promoc­ja­mi Organizatora i nie obejmuje badań sprzedawanych w pakietach.

3. Reklamacje

3.1. Wszelkie rekla­mac­je doty­czące Pro­mocji win­ny być zgłaszane Orga­ni­za­torowi za pomocą pocz­ty elek­tron­icznej na adresbiuro@testDNA.pl i/lub pisem­nie na adres siedz­i­by Orga­ni­za­to­ra.

3.2. Wszelkie przesyłane rekla­mac­je powin­ny zaw­ier­ać co najm­niej imię, nazwisko i dane kon­tak­towe oso­by zgłasza­jącej oraz dokład­ny opis rekla­macji.

3.3. Rekla­mac­je będą roz­pa­try­wane w ter­minie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzy­ma­nia przez Orga­ni­za­to­ra, a oso­ba je zgłasza­ją­ca zostanie poin­for­mowana przy wyko­rzys­ta­niu podanych przez nią danych kon­tak­towych.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Wszelkie infor­ma­c­je związane z Pro­mocją Uczest­ni­cy mogą otrzy­mać, kon­tak­tu­jąc się z Orga­ni­za­torem za pośred­nictwem adresu e-mail biuro@testDNA.pl oraz tele­fon­icznie pod numerem (32) 445 34 26. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzy­ma­nia zapy­ta­nia przez Orga­ni­za­to­ra.

4.2. W sprawach nieureg­u­lowanych w Reg­u­laminie zas­tosowanie mają przepisy Kodek­su Cywilnego.

4.3. Sądem właś­ci­wym w przy­pad­ku jakichkol­wiek sporów wynikłych w związku z Pro­mocją jest sąd w Katow­icach, właś­ci­wy dla siedz­i­by Orga­ni­za­to­ra.

 

Data publikacji: 20/11/2018, Data aktualizacji: 26/11/2018