ZAKŁADKA CELIAKIA-BADANIEPL

Oso­by z Hashimo­to 10 razy częś­ciej cho­ru­ją na celi­ak­ię (choro­ba trzew­na) czyli trwałą nietol­er­ancję glutenu, od pozostałych osób. Dzieje się tak, ponieważ pac­jen­ci z chorobą autoim­muno­log­iczną (autoa­gresy­wną) częś­ciej cho­ru­ją na więcej niż jed­no schorze­nie tego typu. Ważne zatem aby zdi­ag­no­zować u siebie wszys­tkie choro­by autoa­gresy­wne. Nielec­zone mogą prowadz­ić do ane­mii, chorób szk­li­wa, częstych zła­mań a nawet poronień.

Celiakia wprost wpływa na leczenie Hashimoto

Celi­akia poprzez dietę bezpośred­nio wpły­wa na lecze­nie Hashimo­to (przewlekłe zapale­nie tar­czy­cy), które prowadzi do niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy. Pac­jen­ci oprócz suple­men­tacji hor­monów, muszą prze­jść na spec­jal­ną dietę. Diete­tyk najczęś­ciej wyk­lucza kazeinę, lak­tozę oraz gluten. Jed­nak dieta bezg­lutenowa doty­czy tylko osób, u których dodatkowo wys­tępu­je przewlekła nietol­er­anc­ja glutenu. Wtedy trze­ba bezwzględ­nie wye­lim­i­nować gluten. Dieta bezg­lutenowa jest bard­zo dro­ga, cięż­ka w utrzy­ma­niu a pro­duk­ty trud­no dostęp­ne. Tym bardziej warto zro­bić test na celi­ak­ię zan­im spec­jal­ista ułoży nam nowy plan żywienia.

Jeśli bada­nia gene­ty­czne na celi­ak­ię nie potwierdzą choro­by to dieta bezg­lutenowa jest zbęd­na. Przez co lecze­nie Hashimo­to łatwiejsze i tańsze.

Diete­tyk tworzą­cy dietę przy Hashimo­to, nie może wye­lim­i­nować glutenu, jeśli nie zna wyników tes­tu DNA na celi­ak­ię. Może tym zaszkodz­ić pac­jen­towi.

Co to jest celiakia?

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na, która rozwi­ja się po cichu i może dłu­go nie dawać żad­nych objawów. Charak­teryzu­je się trwałą nietol­er­ancją glutenu czyli biał­ka zbóż (jęczmień, pszeni­ca, żyto) i niszczeniem błony jeli­ta cienkiego. Może uak­ty­wnić się pod wpły­wem sil­nych bodźców.

Orga­nizm celi­a­ka po spoży­ciu glutenu pro­duku­je prze­ci­w­ci­ała, które niszczą kosm­ki jeli­towe. W efek­cie jeli­to cienkie ma prob­lem z przyswa­janiem skład­ników odży­w­czych niezbęd­nych do praw­idłowego roz­wo­ju. Dlat­ego chory cier­pi na liczne niedobo­ry min­er­ałów i wit­a­min.

Nielec­zona celi­akia wpły­wa na m.in.:

  • Częste zła­ma­nia

  • Poronienia

  • Ane­mię

  • Niereg­u­larne miesiącz­ki

  • Wzdę­cia

  • Choro­by szk­li­wa

  • Spadek masy ciała

  • Nisko­rosłość u dzieci

  • Cukrzy­cę typu 1

  • Zachorowa­nia na nowot­wory

Celiakia jak wykryć

Aby wykon­ać sprawdz­ić czy jesteśmy chorzy na celi­ak­ię najlepiej wykon­ać test DNA na celi­ak­ię. Jed­ną z zalet bada­nia gene­ty­cznego jest to, że nie musimy jeść glutenu jak przy bada­ni­ach krwi, co może wpłynąć na nasze samopoczu­cie. Ujem­ny wynik tes­tu gene­ty­cznego poz­woli nam uniknąć bard­zo restryk­cyjnej diety bezg­lutenowej przy Hashimo­to. Wiąże się to z fak­tem, że tylko chorzy z niedoczyn­noś­cią tar­czy­cy, którzy cier­pią także na celi­ak­ię muszą być na diecie bezg­lutenowej. Dzię­ki temu sporo zaoszczędz­imy, a samo żywie­nie będzie łatwiejsze.

Diete­tyk tylko mając dodat­ni wynik tes­tu na celi­ak­ię powinien wyk­luczyć gluten z diety oso­by chorej na Hashimo­to

Test DNA na celi­ak­ię poz­woli w 100% wyk­luczyć chorobę lub będzie wskazaniem do dal­szych badań czyli badań prze­ci­w­ci­ał. Jed­nocześnie pomoże uniknąć bolesnej biop­sji jeli­ta cienkiego, która u dzieci wykony­wana jest pod pełną narkozą.

Badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię moż­na wykon­ać w pon­ad 200 placówkach w całej Polsce.

Warto wiedzieć:

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 09/06/2017