Eksperci testDNA

Miło nam Państ­wa poin­for­mować, że naw­iąza­l­iśmy współpracę z wielo­ma ceniony­mi eksper­ta­mi z różnych dziedzin m.in. lekarza­mi, diag­nos­ta­mi, gene­tyka­mi, biegły­mi sądowy­mi czy też sąda­mi. Poniżej przed­staw­iamy Państ­wu krótkie infor­ma­cjo eksper­tach.

grzegorz_poludniewskiDr n. med. Grzegorz Południewski — Ginekolog

Spec­jal­ista ginekologii i położnict­wa, do 2000 roku zatrud­niony jako adi­unkt w Insty­tu­cie Położnict­wa i Ginekologii. Absol­went Akademii Medy­cznej w Białym­stoku. Autor pub­likacji i książek skierowanych do młodzieży doty­czą­cych zakre­su zdrowia sek­su­al­nego i antykon­cepcji oraz pro­mocji zdrowia. Aktu­al­nie prowadzi pry­wat­ną prak­tykę lekarską. Zain­tere­sowa­nia zawodowe to przede wszys­tkim antykon­cepc­ja, nowoczesne prowadze­nie ciąży, pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów czy też lecze­nie niepłod­noś­ci. Propagowanie wiedzy z obszaru zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­al­nego.

 

mwiechecDr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Spec­jal­ista położnict­wa i ginekologii. Przeprowadza kon­sul­tac­je z zakre­su diag­nos­ty­ki wad pło­du oraz ultra­sono­grafii gineko­log­icznej. Wykonu­je bada­nia rozstrzy­ga­jące (szczegól­nie biop­sję kos­mów­ki, amniop­unkcję, kor­do­cen­tezę). Współpracu­je m.in. z cenionym krakowskim lab­o­ra­to­ri­um cyto­gene­ty­cznym Kar­i­o­gen. Pra­cow­ał jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­i­al Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wiel­ka Bry­ta­nia (2008–2009r.). Jest autorem i współau­torem autorem 18 pub­likacji w zakre­sie położnict­wa, ginekologii i ultra­sono­grafii. Współau­tor opra­cow­a­nia tech­nicznego nowa­torskiej metody bada­nia ser­ca pło­du w pier­wszym trymestrze ciąży w try­bie STIC col­or.

 

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 18/04/2018