Nietolerancja laktozy – objawy i diagnostyka

Nietol­er­anc­ja lak­tozy pole­ga na wyt­warza­niu zbyt małej iloś­ci (lub całkow­itym braku) enzy­mu o nazwie lak­taza. Jego funkcją jest traw­ie­nie właśnie lak­tozy – cukru mlecznego obec­nego m.in. w mleku i jego przetworach. Nies­traw­iona lak­toza fer­men­tu­je pod wpły­wem bak­terii, co wywołu­je nieprzy­jemne objawy. Najczęś­ciej za nietol­er­ancję lak­tozy odpowia­da obec­ność pewnego wari­antu genu LCT – pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy wys­tępu­je nawet u 37% Polaków [1].

Jakie są objawy nietol­er­ancji lak­tozy?
Ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy?
Gdzie zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy?
Kto powinien zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy?

Jakie są objawy nietolerancji laktozy?

Po spoży­ciu mle­ka i jego przetworów nie czu­jesz się najlepiej i zas­tanaw­iasz się, jakie są objawy nietol­er­ancji lak­tozy? Należą do nich przede wszys­tkim biegun­ka, wzdę­cia, odbi­janie, ból brzucha i inne prob­le­my gas­tryczne.

Ile kosztują badania na nietolerancję laktozy?

Więk­szość osób z nietol­er­ancją lak­tozy ma jej odmi­anę związaną z wari­antem genu LCT – jego obec­ność moż­na wykryć badaniem DNA. Ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy? Ich cena to ok. 300 zło­tych. Co ważne, takie badanie wystar­czy wykon­ać raz w życiu, ponieważ jego wynik nigdy się nie zmieni.

Gdzie zrobić badania na nietolerancję laktozy?

Zatem gdzie zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy? Tego rodza­ju test moż­na wykon­ać samodziel­nie w dowol­nym miejs­cu świa­ta. Jak to możli­we? Do bada­nia wyko­rzys­tu­je się wymaz z policz­ka, a taką próbkę z powodze­niem moż­na pobrać samemu. Wystar­czy zamówić spec­jal­ny zestaw na dowol­ny adres. Badanie moż­na zro­bić też w punkcie pobra­nia najbliżej miejs­ca zamieszka­nia – 200 punk­tów w Polsce.

Kto powinien zrobić badania na nietolerancję laktozy?

Zas­tanaw­iasz się, kto powinien zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję lak­tozy (gene­ty­czne)? Przede wszys­tkim oso­by, które mają nieprzy­jemne objawy po spoży­ciu tego cukru – biegun­ki, wzdę­cia, ból brzucha i inne. Warto wykon­ać je też u blis­kich krewnych oso­by z nietol­er­ancją oraz u osób z celi­ak­ią (te dwie nietol­er­anc­je częs­to ze sobą współwys­tępu­ją).

Źródło:
[1] P. Zat­war­nic­ki, Nietol­er­anc­ja lak­tozy – przy­czyny, objawy, diag­nos­ty­ka, „Pielęg­niarst­wo i Zdrowie Pub­liczne” 2014, 4, 3.

Data publikacji: 07/01/2019