NIFTY + NOVA – 2 kroki do zdrowia Twojego dziecka

Jesteś rodz­icem lub dopiero nim zosta­niesz? Możesz kom­plek­sowo zad­bać o zdrowie swo­jego dziec­ka w dwóch prostych krokach! Umożli­wią Ci to testy gene­ty­czne NIFTY (badanie pre­na­talne) i NOVA (badanie wykony­wane po nar­o­dz­i­nach). Dzię­ki nim prze­badasz malucha pod kątem chorób wrod­zonych, dba­jąc o jego przyszłość.

NIFTY i NOVA – pełny obraz stanu zdrowia dziecka

Wiele chorób ma podłoże gene­ty­czne. Cho­ci­aż genów nie da się zmienić, moż­na próbować się do nich dos­tosować – cza­sa­mi to wcale nie jest takie trudne! Trze­ba mieć jed­nak świado­mość obec­noś­ci tych zmi­an. Na szczęś­cie wiele z nich moż­na wykryć jeszcze w ciąży, a inne – zaraz po nar­o­dz­i­nach. Pozwala­ją na to innowa­cyjne bada­nia gene­ty­czne – NIFTY i NOVA.

 

 

Ich wyko­nanie jest szan­są na poz­nanie pełnego obrazu stanu zdrowia dziec­ka i ochronę jego życia od pier­wszych dni. NIFTY przeprowadza się jeszcze w ciąży, bada­jąc niepraw­idłowoś­ci w chro­mo­so­mach (powodu­jące m.in. zespół Dow­na). Test NOVA dedykowany jest nato­mi­ast dzieciom od dnia nar­o­dzin do 18. roku życia i bada wady w poje­dynczych genach, anal­izu­jąc pon­ad 12 tysię­cy mutacji.

To 2 proste kro­ki w kierunku bez­piecznej przyszłoś­ci Two­jego dziec­ka!

 

KROK 1: Badanie genetyczne NIFTY – przebadaj dziecko jeszcze przed urodzeniem

 

W kierunku m.in. zespołów Dow­na, Patau czy Edward­sa, a także innych schorzeń związanych z niepraw­idłową budową chro­mo­somów. Jeszcze zan­im maluch przyjdzie na świat, dowiesz się, czy nie posi­a­da najczęst­szych wad gene­ty­cznych.

Dla wielu rodz­iców to szansa na zyskanie spoko­ju. Jeśli jed­nak test NIFTY wykaże jakieś niepraw­idłowoś­ci, możli­we stanie się odpowied­nie przy­go­towanie do nar­o­dzin i ustal­e­nie planu leczenia.

KROK 2: Badanie genetyczne NOVA – uchroń zdrowie i życie dziecka

 

Test NOVA bada malucha pod kątem pon­ad 12 tysię­cy zmi­an gene­ty­cznych, które odpowiada­ją za 87 różnych chorób wrod­zonych. Wobec wielu tych chorób byliśmy do tej pory całkowicie bezbron­ni, ponieważ ich wykrycie było bard­zo trudne, a skut­ki niezwyk­le groźne.

Aż 1 na 400 dzieci rodzi się z niebez­pieczną chorobą wrod­zoną, tym­cza­sem więk­szość tych maluchów uzna­je się po nar­o­dze­niu za całkowicie zdrowe… Częs­to objawy obe­j­mu­ją też typowe kłopo­ty wieku dziecięcego, m.in. ule­wanie, wysyp­kę czy bóle brzusz­ka. Nieste­ty tego typu schorzenia powodu­ją niebez­pieczne powikła­nia (m.in. upośledze­nie czy uszkodze­nie organów) i są zagroże­niem dla życia.

Test NOVA bada też wrażli­wość dziec­ka na 32 różne sub­stanc­je lecznicze, co pozwala dobrać odpowied­nią dla malucha for­mę i dawkę leku. To cen­na infor­ma­c­ja na całe życie, dzię­ki której lecze­nie (m.in. anty­bio­tyka­mi) będzie bez­pieczne i skuteczne.

Bezpieczne i innowacyjne badania specjalnie dla Twojego dziecka

Badanie NIFTY jest pre­na­tal­nym testem nowej gen­er­acji – pozwala prze­badać dziecko w sposób niein­wazyjny i całkowicie bez­pieczny, a jed­nocześnie z pewnoś­cią pon­ad 99,5%. Test wykonu­je się na pod­staw­ie krwi przyszłej mamy.

Czułość tes­tu NOVA to nato­mi­ast pon­ad 99,99%. Badanie również real­i­zowane jest bard­zo kom­for­towo – prób­ka to wymaz z policz­ka dziec­ka. Nie ma więc koniecznoś­ci prze­chodzenia skom­p­likowanych i nieprzy­jem­nych pro­ce­dur medy­cznych, by zyskać tak sze­ro­ki wynik (anal­iza pon­ad 12 tysię­cy zmi­an w genach na pod­staw­ie jed­nej prób­ki).

Umów się na bezpłatną konsultację