Niski wzrost dziecka i niska waga

Zauważyłaś, że Two­je dziecko słabo rośnie i źle przy­biera na wadze? Powodów tego może być wiele. Im wcześniej jed­nak zna­jdziesz przy­czynę, tym szy­b­ciej Two­je dziecko będzie mogło nadro­bić straty i w przyszłoś­ci nie będzie odb­ie­gało wzrostem od swoich rówieśników. Kiedyś za główną przy­czynę niskiego wzros­tu u dzieci uważano niedobór hor­monów. Dziś wiemy, że zde­cy­dowanie częś­ciej przy­czyną są niedobo­ry pokar­mowe wywołane celi­ak­ią (trwałą nietol­er­ancją glutenu). Wiąże się to m.in. z niepraw­idłowym wchła­ni­an­iem skład­ników pokar­mowych wywołanych trwałą nietol­er­ancją glutenu.

niski wzrost dziecka

Nis­ki wzrost dziec­ka może być spowodowany nietol­er­ancją glutenu.

Nietolerancja glutenu może powodować niski wzrost Twojego dziecka

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, czyli celi­akia może być przy­czyną niskiego wzros­tu Two­jego dziec­ka. Jak to możli­we? Dzieci, które mają celi­ak­ię nie są w stanie wchła­ni­ać skład­ników odży­w­czych z poży­wienia. Celi­akia powodu­je u nich zmi­any w jeli­cie (zanik kosmków jeli­towych), które uniemożli­wia­ją praw­idłową pracę całego orga­niz­mu.
>

W kon­sek­wencji dziecko nie tylko ma prob­le­my ze strony układu pokar­mowego takie jak wzdę­cia, biegun­ki, zaparcia, wymio­ty itp. ale przede wszys­tkim dochodzi u niego do powol­nego wyniszczenia orga­niz­mu. Bra­ki ważnych wit­a­min i mikroele­men­tów powodu­ją, że maluch gorzej się rozwi­ja, może mieć prob­le­my neu­ro­log­iczne, prob­le­my w zachowa­niu czy niepraw­idłową postawę np. opada­jące ramiona i poślad­ki. Kon­sek­wencją nielec­zonej celi­akii jest również osteo­poroza, która pojaw­ia się już w wieku dziecię­cym!
.

Czy z celiakii można wyrosnąć?

Celi­akia jest chorob­ną gene­ty­czną. To znaczy, że aby mogła ona wys­tąpić dziecko musi mieć pewne geny (DQ2, DQ8). Dodatkowo potrzeb­ny jest też gluten i czyn­nik, który akty­wu­je chorobę np. zaniżona odporność, bak­terie w prze­wodzie pokar­mowym czy infekc­ja wiru­sowa, która osłabia orga­nizm. Jeśli już wys­tąpi, to jedynym sposobem na to, aby uniknąć groźnych powikłań jest prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową.

.

Ważne jest to, że rodz­ic, który wcześnie zdi­ag­nozu­je u swo­jego dziec­ka celi­ak­ię może mu pomóc w tym, aby maluch “nadro­bił” straty wzglę­dem swoich rówieśników. Szy­bkie wprowadze­nie diety bezg­lutenowej elimin­u­je groźne kon­sek­wenc­je dla zdrowia. Dziecko zaczy­na szy­b­ciej ros­nąć, przy­biera na wadze i lep­iej się rozwi­ja.

Proste badanie, które powie Ci, czy niski wzrost Twojego dziecka może być spowodowany nietolerancją glutenu

Wykonu­jąc prosty test gene­ty­czny  — możesz zro­bić sama w domu (wystar­czy pobrać od niego wymaz z policz­ka) być może pomoże Two­je­mu malu­chowi zacząć praw­idłowo się rozwi­jać. To najpewniejszy sposób na to, aby wyk­luczyć celi­ak­ię, w szczegól­noś­ci u małych dzieci. Pamię­taj, że dziecko ma jeszcze niedostate­cznie rozwinię­ty układ odpornoś­ciowy i bada­nia prze­ci­w­ci­ał z krwi może dać wyni­ki fałszy­wie ujemne. Dlat­ego badanie gene­ty­czne jest w szczegól­noś­ci pole­cane właśnie dzieciom. Dodatkowo jest ono bezbolesne i mama może je zro­bić dziecku samodziel­nie w domu (bez

koniecznoś­ci wiz­y­ty w przy­chod­ni). Pobrane prób­ki odbiera kuri­er i prze­wozi do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik przekazy­wany jest lis­town­ie oraz e-mailem. Możesz go również omówić z naszym lekarzem gene­tykiem lub diete­tykiem klin­icznym.

Uwa­ga! Każdy wydany przez nas wynik zaw­iera również pisemne zalece­nia lekarskie, pisemne zalece­nia diete­ty­ka klin­icznego oraz w przy­pad­ku stwierdzenia celi­akii przykład­owe menu bezg­lutenowe dla dziec­ka lub oso­by dorosłej.

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 21/01/2019