Pakiet nietolerancji pokarmowych dla osób z Hashimoto 

Pakiet „nietolerancje pokarmowe dla osób z Hashimoto” obejmuje badania w kierunku trwałych nietolerancji pokarmowych najczęściej występujących w tej grupie chorych: nietolerancji glutenu (celiakii) oraz nietolerancji laktozy.

 

Obie nietol­er­anc­je mogą mieć bezpośred­ni wpływ na mniejszą skuteczność ter­apii Hashimo­tomogą wpły­wać na waha­nia wartoś­ci stęże­nia hor­monu TSH mimo stosowa­nia wyso­kich dawek tyroksyny oraz wys­tępowanie różnorod­nych objawów, które mogą być błęd­nie przyp­isy­wane choro­bie tar­czy­cy czy innym schorzeniom. 

.

Wiele osób cho­ru­ją­cych na Hashimo­to zas­tanaw­ia się nad rutynowym wprowadze­niem diety bezg­lutenowej i bezlak­to­zowej, lub po pros­tu na nią prze­chodzi, co nie zawsze jest właś­ci­we. Taka dieta przyniesie poprawę stanu zdrowia jedynie wtedy, jeśli rzeczy­wiś­cie mamy nietol­er­ancję. W chwili obec­nej braku­je rekomen­dacji naukowych do rutynowego stosowa­nia diety bezg­lutenowej u pac­jen­tów z choroba­mi autoim­muno­log­iczny­mi, kon­trow­er­syj­na jest również rezy­gnac­ja z nabi­ału [1].

 


Masz Hashimoto — jesteś bardziej narażona na wystąpienie nietolerancji glutenu (celiakii) oraz nietolerancji laktozy

Według różnych badaczy współwys­tępowanie celi­akii i choro­by Hashimo­to wynosi od 3,2 do 43%. Ryzyko wys­tąpi­enia celi­akii wśród osób z Hashimo­to sza­cu­je się na 10 razy więk­sze niż w pop­u­lacji ogól­nej [2]. Nietol­er­anc­ja lak­tozy wśród Polaków jest bard­zo częs­ta. Bada­nia pokazu­ją, że nawet 37% z nas może mieć pewien wari­ant genu, który powodu­je coraz słab­szą pro­dukc­je enzy­mu traw­iącego lak­tozę [3]. W bada­ni­ach przeprowad­zonych na 83 osobach z Hashimo­to i przyj­mu­ją­cych lewoty­roksynę nietol­er­ancję lak­tozy zdi­ag­no­zowano u 75,9% osób [4]. 

Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci zale­ca badanie w kierunku celi­akii wszys­tkim osobom z autoim­muno­log­icznym zapale­niem tar­czy­cy [5].


Jakie konsekwencje i objawy mogą nieść za sobą obie nietolerancję ?

 • Mogą mieć negaty­wny wpływ na skuteczność ter­apii Hashimo­to — przy celi­akii dochodzi do wyniszczenia kosmków jeli­towych odpowiedzial­nych za wchła­ni­an­ie w naszym orga­nizmie, w związku z tym nasze jeli­to jest “nieszczelne” i sub­stanc­je akty­wne z leków, suple­men­tów diety, a nawet wartoś­ci odży­w­cze z poży­wienia nie są praw­idłowo wchła­ni­ane. Badanie na grupie osób z Hashimo­to i nietol­er­ancją lak­tozy wykaza­ło, że 8 tygod­ni stosowa­nia diety bezlak­to­zowej spowodowało spadek poziomu TSH bez mody­fikacji daw­ki lewoskręt­nej tyroksyny [4]. 
 • Mogą doprowadz­ić do roz­wo­ju innych chorób, np. AZS czy osteo­porozy. Mogą być też mylone z nad­wrażli­woś­cią jelit ze wzglę­du na wys­tępowanie wzdęć, biegunek, bóli brzucha, a nawet wymiotów.
 • Celi­akia może być przy­czyną m.in. : mgły móz­gowej, migreny, depresji, łysienia plack­owa­t­ego, bóli stawów, prob­lemów z zajś­ciem w ciążę oraz jej donosze­niem, ane­mii, zaparć.
 • Nielec­zona celi­akia zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju nowot­worów układu pokar­mowego o 40%.

Zdi­ag­no­zowanie tych nietol­er­ancji i wprowadze­nie diet elim­i­na­cyjnych, może zwięk­szyć skuteczność ter­apii choro­by Hashimo­to. Może też przy­czynić się do zmniejszenia daw­ki hor­monów, ponieważ poprawi się funkcjonowanie tar­czy­cy  i zmniejszy się stan zapal­ny oraz ilość wyt­warzanych prze­ci­w­ci­ał. Właś­ci­wa diag­noza oraz wprowadze­nie leczenia może spowodować ustąpi­e­nie wielu przykrych dolegli­woś­ci. W ten sposób może­my również zapo­biec roz­wo­jowi kole­jnych chorób, w tym nowot­worów. 

Naukow­cy uznali, że nie ma lekarst­wa na Hashimo­to jed­nak moż­na doprowadz­ić do remisji choro­by. Bada­nia pokazu­ją, że nawet u 20% osób z celi­ak­ią i Hashimo­to może nastąpić remis­ja Hashimo­to [6].


Choro­ba Hashimo­to jest bezpośred­nim wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia w kierunku celi­akii, nieste­ty mało kto zda­je sobie z tego sprawę. W związku z niską świado­moś­cią celi­akii, aż 95% cho­ru­ją­cych na celi­ak­ię nie wie, że ją ma. To wszys­tko spraw­ia, że śred­ni okres diag­nos­ty­czny celi­akii to 10 lat. Myślisz, że masz wyk­luc­zoną celi­ak­ię, bo kiedyś robiłaś/eś prze­ci­w­ci­ała z krwi albo biop­sję? Niestety…Te dwa bada­nia to za mało. Jedynym badaniem potrafią­cym całkowicie wyk­luczyć trwałą nietol­er­ancję glutenu (ter­az i w przyszłoś­ci) jest badanie gene­ty­czne. Celi­akia jest chorobą, która może się rozwinąć w każdym momen­cie naszego życia. Tym­cza­sem bada­nia z krwi czy biop­s­ja pokazu­ją tylko aktu­al­ny stan zdrowia. Dodatkowo mają pewne ograniczenia, np. nie wykryją celi­akii we wczes­nej fazie roz­wo­ju, nie wyjdą wiary­god­nie przy diecie bezg­lutenowej czy ogranicza­jącej gluten.

 

Świado­mość obec­noś­ci nietol­er­ancji lak­tozy również jest bard­zo waż­na u wszys­t­kich osób z Hashimo­to, tym bardziej że jeden z najpop­u­larniejszych leków stosowanych w niedoczyn­ność tar­czy­cy zaw­iera właśnie lak­tozę. 

 

! Uwa­ga pop­u­larne testy IgG na nietol­er­anc­je pokar­mowe nie mogą wykryć nietol­er­ancji czy nad­wrażli­woś­ci na gluten ani nietol­er­ancji lak­tozy. Skuteczność testów IgG nigdy nie została potwierd­zona naukowo [7]. W bada­niu Calkhove­na i wsp. potwierd­zono, że nie należy w opar­ciu jedynie o obec­ność sIgG wprowadzać dzieciom diet elim­i­na­cyjnych, ponieważ postępowanie takie jest nieskuteczne, a wręcz szkodli­we [8].


Eliminacja glutenu i laktozy na próbę? 

Na dietę bezg­lutenową powin­ny prze­jść tylko oso­by, które mają do niej wyraźne wskaza­nia medy­czne. Najlepiej, aby taką dietę wprowadzać pod okiem diete­ty­ka  — m.in. ze wzglę­du na mniejsza zawartość błon­ni­ka, wit­a­min z grupy B (3,6,9,12), wit­a­miny D, oraz skład­ników min­er­al­nych takich jak: wapń, żela­zo, cynk, mag­nez, fos­for. Warto też pamię­tać, że dla osób z celi­ak­ią dieta bezg­lutenowa jest skutecz­na tylko wtedy, jeśli chory całkowicie wye­limin­u­je gluten — jego ogranicze­nie nie wystar­czy.

 

Już wiesz, że dieta bez lak­tozy jest korzyst­na dla osób z nietol­er­ancją tej sub­stancji i jed­nocześnie chorobą Hashimo­to. Czy jed­nak wszys­tkie oso­by z zapale­niem tar­czy­cy powin­ny wye­lim­i­nować lak­tozę? Oto co mówią na ten tem­at źródła naukowe: „Z kolei wśród pac­jen­tów z rozpoz­naną nietol­er­ancją lak­tozy [i autoim­muno­log­icznym zapale­niem tar­czy­cy – przyp. auto­ra], korzyś­ci przynieść może wprowadze­nie diety bezlak­to­zowej. Nie ma jed­nak wystar­cza­ją­cych dowodów naukowych skła­ni­a­ją­cych do rutynowego stosowa­nia diet elim­i­na­cyjnych w tej grupie chorych [9]”.


Co zawiera pakiet nietolerancji pokarmowych dla osób z Hashimoto:

 • Badanie na celi­ak­ię w najsz­er­szym zakre­sem badanych genów HLA (DQ2,2 DQ2,5 DQ8) w pod­jed­nos­tce  α i β
 • Badanie na nietol­er­ancję lak­tozy obe­j­mu­jące wszys­tkie polimor­fizmy w genie LCT (13910 oraz 22018)
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia obję­ty gwarancją prób­ki (w przy­pad­ku “niewystar­cza­jącego” wymazu Pac­jen­towi przysługu­je kole­jny zestaw bez dopłat)
 • Bezpłat­ną dostawę zestawu i bezpłat­ny odbiór pobranej prób­ki 
 • Pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne do wyniku celi­akii, przy pozy­ty­wnym rezulta­cie dodatkowo przykład­owy jadłospis bezg­lutenowy
 • Wynik celi­akii od 7 do 10 dni roboczych / wynik nietol­er­ancji lak­tozy do 15 dni roboczych 
 • Anal­iza wykony­wana jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um metodą Time PCR Sys­tem. Do bada­nia wyko­rzys­tu­je­my odczyn­ni­ki posi­ada­jące cer­ty­fikat IVD. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ niek­tóre lab­o­ra­to­ria ze wzglę­du na kosz­ty sto­su­ją odczyn­ni­ki przy­go­towane samodziel­nie we włas­nym lab­o­ra­to­ri­um, co oznacza, że sama jakość i skuteczność odczyn­ników nie jest sprawd­zona. Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, warto więc zapy­tać, czy do danego bada­nia stosowane są odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.

 

Pobierz próbki do badania na w punkcie pobrań

Całkow­ity koszt bada­nia: 544,-

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tel: (32) 445 02 61Zabrze, Plac Wol­noś­ci 311
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
Tele­fon:Adres:
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Pobierz próbki sam w domu

Two­je prób­ki zostaną objęte bezpłat­ną gwarancją na wypadek
niepraw­idłowego pobra­nia — 100% bez­pieczeńst­wo.

 

Nietolerancja glutenu badania i nie tylko – dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródła: 

[1] Rybic­ka I, Gliszczyńs­ka-Świgło A. Niedobo­ry skład­ników odży­w­czych w diecie bezg­lutenowej. Probl Hig Epi­demi­ol 2016, 97(3): 184

[2] Rata­jczak A., Moszak M., Grzymisławs­ki M., Zalece­nia żywieniowe w niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i choro­bie Hashimo­to, „Pielęg­niarst­wo i zdrowie pub­liczne” 2017, 7(4), 309.

[3] P. Zat­war­nic­ki, Nietol­er­anc­ja lak­tozy – przy­czyny, objawy, diag­nos­ty­ka, „Pielęg­niarst­wo i Zdrowie Pub­liczne” 2014, 4, 3.

[4] Asik M., Gunes F. et al., Decrease in TSH lev­els after lac­tose restric­tion in Hashimoto’s thy­roidi­tis patients with lac­tose intol­er­ance., “Endocrine.” 2014 Jun. 46 (2). 279–284.

[5] Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, s. 179–184.

[6] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017

[7] https://www.damianparol.com/testy-igg-na-nietolerancje-pokarmowe-to-pseudodiagnostyka/
[8] Calkhoven PG, Aal­bers M, Koshte VL, et. al. Rela­tion­ship between IgG1 and IgG4 anti­bod­ies to foods and the devel­op­ment of IgE anti­bod­ies to inhalant aller­gens. II. Increased lev­els of IgG anti­bod­ies to foods in chil­dren who sub­se­quent­ly devel­op IgG anti­bod­ies to inhalant aller­gens. Clin Exp Aller­gy. 1991;21:99–107.

[9] K. Pas­tu­si­ak, J. Michałows­ka, P. Bog­dańs­ki, Postępowanie diete­ty­czne w chorobach tarczycy,„Forum Zaburzeń Meta­bol­icznych” 2017, 8, 4, s. 159.

Data publikacji: 05/04/2019