Partnerzy testDNA

Szanowni Państ­wo poniżej prezen­tu­je­my listę part­nerów, z który­mi wspołpracu­je testD­NA. Gorą­co zachę­camy do odwiedzenia ser­wisów naszych part­nerów.

.


 

kobietapo30


 

logo-swiadoma_mama


 

sos_logo_male


 

logo_vitalogy


 


PrawoProsto.pl — por­tal prawny

Artykuły, wiado­moś­ci, wzo­ry i wiele innych mate­ri­ałów zakre­su pol­skiego prawa. Pra­wo prak­ty­cznie i pros­to.


ochronamedyczna_medium


logo_mojacukrzyca


logo_nianie_na_wezwanie

Pomagamy szy­bko zor­ga­ni­zować troskli­wą opiekę dla dzieci w każdym wieku, także w nagłych sytu­ac­jach. Nasza fir­ma pow­stała, aby podarować Rodz­i­com trochę wytch­nienia i wol­nego cza­su, a dzieciom zapewnić opiekę i dobrą zabawę. Dzi­ałamy na tere­nie całej Warsza­wy, 7 dni w tygod­niu. Zaprasza­my do korzys­ta­nia z naszych usług! Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się na stron­ie www.nianienawezwanie.pl


 

 

Biuro Detek­ty­wisty­czne Rapac­ki to zespół spec­jal­istów, byłych ofi­cerów służb policji, wywiadu, CBŚ (pol­skie FBI) i proku­ra­torów, kierowane przez Michała Rapack­iego. Dzi­ałal­ność Biu­ra wspier­ana jest przez doświad­c­zonych i doskon­ałych prawników — adwokatów i rad­ców prawnych. Biuro świad­czy kom­plek­sową obsługę prawną, obe­j­mu­jącą wszelkie aspek­ty zle­conej sprawy, cen­imy sprawy niety­powe i prece­den­sowe, wyma­ga­jące twór­czej oce­ny prob­le­mu i niekon­wencjon­al­nych rozwiązań. Strona www: www.detektyw.info


metamorfoza

Porad­nia Diete­ty­cz­na Meta­mor­foza swo­ją ofer­tę kieru­je do osób, które są zmo­ty­wowane do zmi­any swoich nawyków żywieniowych i otwarte na przemi­anę. Każdy, kto korzys­ta z usług diete­ty­ka porad­ni, poza planem diete­ty­cznym i zalece­ni­a­mi, uczy się w jaki sposób efek­ty­wnie zmienić nie tylko swój sposób odży­wia­nia, ale także i styl życia. Porad­nia kładzie nacisk na to, aby klien­ci wykracza­li daleko poza zakres wiedzy teo­re­ty­cznej, sto­su­jąc zalece­nia w prak­tyce, a nawet ucząc innych zdrowego sty­lu życia, przekazu­jąc bliskim nowo zdobytą wiedzę. Strona www: www.metamorfozadiety.blogspot.com

OFERTA: pro­gram odchudza­ją­cy, dietoter­apię w schorzeni­ach, pro­gram dla osób akty­wnych, zalece­nia dla dzieci, kobi­et w ciąży oraz karmią­cych.


 

logo_celiakia_male


logo_private

Biuro detek­ty­wisty­czne “Detec­tive-Pri­vate” ofic­jal­nie zostało założone w 2008 roku z myślą o świad­cze­niu usług na rynku cywilnym. W swej ofer­cie posi­a­da sze­ro­ki zakres usług w tym badanie mate­ri­ału gene­ty­cznego do np. ustal­e­nia ojcost­wa, pokrewieńst­wa, spraw­st­wa.
Kon­takt: e-mail:detektyw@detective-private.pl, tel.+48 607–107-715, www.detective-private.pl

Zaświad­cze­nie MSW nr RD-12/2012, Licencjonowani Detek­ty­wi


 

logo_babciapolka

Bab­cia Pol­ka” — wszys­tko dla Babć


e-kobiety

e-kobiety.pl — wiedzieć więcej, to kobiece miejsce w świecie Inter­ne­tu. e-kobi­ety to stwor­zony dla kobi­et i z kobi­eta­mi ser­wis, gdzie może­cie dowiedzieć się o bab­s­kich sprawach (i nie tylko), a także wypowiedzieć się na ich tem­at, mieć swój głos — na forum. W e-kobiety.pl zna­jdziesz wiele wartoś­ciowych infor­ma­cji o zdrow­iu, dzieci­ach, part­nerst­wie czy gotowa­niu — mają­cych charak­ter pon­ad­cza­sowy oraz nowin­ki ze świa­ta mody i kul­tu­ry, czy urody.

 

logo_zdrowiepubliczne

Por­tal Zdrowie Pub­liczne to stale aktu­al­i­zowany i obsz­erny ser­wis prezen­tu­ją­cy wiado­moś­ci z dziedziny sze­roko rozu­mi­anego zdrowia. Autorskie artykuły medy­czne twor­zone przez spec­jal­istów, a także najświeższe aktu­al­noś­ci doty­czące pro­duk­tów medy­cznych, leków, sprzę­tu. W ser­wisie prezen­tu­je­my najnowsze kon­fer­enc­je medy­czne oraz szkole­nia medy­czne łącznie tworzą one kom­plek­sowy por­tal.

Odbior­ca­mi por­talu są użytkown­i­cy prag­ną­cych pogłębi­ać swo­ją wiedzę o zdrow­iu w tym także stu­den­ci i absol­wen­ci akademii medy­cznych, odbior­ca­mi są również spec­jal­iś­ci z branży medy­cznej chcą­cy aktu­al­i­zować swo­ją wiedzę. Por­tal akty­wnie bierze udzi­ał w akc­jach pro­mu­ją­cych wydarzenia z pro­fi­lak­ty­ki zdrowia na tere­nie całego kra­ju. Patronatem medi­al­nym obe­j­mu­je liczne kon­fer­enc­je i szkole­nia medy­czne.


logo4slim_male

4 Slim.pl to nowoczes­ny inter­ak­ty­wny ser­wis poświę­cony sze­rokopo­jętej tem­atyce diete­ty­cznej. Zna­jdziesz w nim min. -kalku­la­to­ry diete­ty­czne: Kalku­la­tor zapotrze­bowa­nia kalo­rycznego orga­niz­mu, kalku­la­tor ide­al­na waga, BMI i WHR za pomocą, których obliczysz swo­ją ide­al­ną wagę, sprawdzisz czy masz otyłość typu „jabłko” czy typu „grusz­ka”.
  • Porady diete­ty­czne min.: Przy­czyny otyłoś­ci, Zdrowotne właś­ci­woś­ci diety niskowę­glowodanowej, Fast foody i słody­cze, a zdrowie, Dieta a for­ma włosów i skóry i wiele innych.
  • Diete­ty­ka online: za pomocą prostego for­mu­la­rz możesz zamówić sobie dietę bez wychodzenia z domu.
  • Przykład­owy jadłospis diety niskowę­glowodanowej, tabelę wymi­en­ników węglowodanowych i wiele innych. 

 

Żywność bezglutenowa


Wasz Sklep Zdrowa Trady­cyj­na i Eko­log­icz­na Żywność — moż­na tutaj kupić m.in. pro­duk­ty bezg­lutenowe, napo­je owsiane, ryżowe i sojowe.

logo_eurologia

eUrologia.pl — por­tal uro­log­iczny dla pac­jen­tów poświę­cony chorobom układu moc­zowo-płciowego. Wszys­tko na tem­at kam­i­cy układu moc­zowego, nowot­worów nerek, pęcherza moc­zowego, gruc­zołu krokowego i jąder. Najwięk­sze forum uro­log­iczne.

Logo_asvalia

Agenc­ja Detek­ty­wisty­cz­na ASVALIA współpracu­ję z fir­mą TestD­NA Sp. z o.o w zakre­sie usta­la­nia ojcost­wa i zatrud­nia licencjonowanych detek­ty­wów na tere­nie Warsza­wy, Krakowa i Trójmi­as­ta. Zobacz czym zaj­mu­je się detek­tyw.

logo_linkBaby

Ser­wis społecznoś­ciowy linkbaby.pl skierowany jest do kobi­et w ciąży oraz rodz­iców dzieci w wieku 0 – 3 lat. Ofer­u­je użytkown­ikom szereg funkcjon­al­noś­ci, wśród których naj­ciekawsze to:
  • cyk­liczne raporty na tem­at ciąży i wychowa­nia dzieci
  • konkursy zdję­ciowe z nagro­da­mi
  • LinkbabyTV
  • Możli­wość prowadzenia włas­nego blo­ga oraz infor­mowa­nia zna­jomych o wydarzeni­ach, które dzieją się wokół młodej mamy i jej dziec­ka.

Być może dlat­ego, linkbaby.pl jest częs­to określane „face­book­iem” młodych mam.


baner_MP01


Lemone

Gabi­net Lekars­ki Lemoné

ul. Kiedrzyńs­ka 64
42–200 Częs­to­chowa
tel. 608 052 800, 034 368 16 09
www.lemone.pl


baner_Promedica

Sklep medy­czny Promed­ica


logo_szkolarodzenia_male

Szkoła Rodzenia Mar­ty Wys­zomier­skiej

Szkoła Rodze­nie prowad­zona przez doświad­c­zone położne pracu­jące w szpi­talu św. Zofii w Warsza­w­ie. Zaję­cia prowad­zone w sposób warsz­ta­towy. Małe grupy, miła kam­er­al­na atmos­fera. Prak­ty­czne porady z zakre­su karmienia pier­sią i pielę­gnacji niemowląt.


Logo_apteka

Apte­ka Inter­ne­towa Online


logo_dobramama

Porad­nia Lak­ta­cyj­na i Akademia Udanego Karmienia ” Dobra­Ma­ma”

www.dobramama.com.pl


logo-medicalcenter


 

logo.e-medycyna


logo biomedical


Ser­wis inter­ne­towy Bio­med­ical
Zdrowie i medy­cy­na. Zdrowie i Uro­da

soldamed_logo

www.soldamed.com to nowoczes­na plat­for­ma inter­ne­towa zbu­dowana z myślą o Pac­jen­tach, którzy są zain­tere­sowani szy­bkim i sprawnym umówie­niem wiz­y­ty lekarskiej w wybranym przez siebie cza­sie i miejs­cu. Udostęp­ni­amy Państ­wu har­mono­gramy przyjęć lekarzy, co pozwala na wybór opty­mal­nego ter­minu kon­sul­tacji. Lekar­zom por­tal umożli­wia bezpłat­ną obsługę umaw­ia­nia wiz­yt przez Inter­net oraz udzie­le­nia porad przez Internet.Obsługujemy wiz­y­ty domowe, gabi­ne­ty i przy­chod­nie, porady tele­fon­iczne i e-porady.


logo_eporady24

Porady prawne www.ePorady24.pl

Porady prawne on-line, opinie prawne, pis­ma pro­ce­sowe, pozwy. Kat­e­gorie: pra­wo pra­cy, spad­kowe, rodzinne, cywilne, karne i inne – artykuły, pyta­nia i odpowiedzi. W ser­wisie także prak­ty­czne eBoo­ki (porad­ni­ki w for­ma­cie PDF).


logo_o_choroba

Ochoroba.pl to ser­wis społecznoś­ciowo-infor­ma­cyjny na tem­at zdrowia,urody i medy­cyny. Redakc­ja pub­liku­je przys­tęp­ne artykuły twor­zone przez lekarzy lekarzy, spec­jal­istów medy­cznych i dzi­en­nikarzy medy­cznych. Nie braku­je wywiadów ze spec­jal­is­ta­mi różnych dziedzin. Ochoroba.pl zaw­iera prak­ty­czne porady jak dbać o zdrowie, leksykon pojęć medy­cznych, encyk­lo­pe­dię chorób z opisa­mi oraz dzi­ały np. mat­ka i dziecko, ziołolecznict­wo, ciało i umysł.

Ser­wis zapew­nia także możli­wość dysku­towa­nia w ramach grup tem­aty­cznych, pole­ca­nia lekarzy i tworzenia tzw.wiedzy użytkown­ików. Część społecznoś­ciowa ser­wisu to miejsce wymi­any infor­ma­cji i wiedzy pac­jen­tów i spec­jal­istów.


 

biotechnologia

Biotech­no­log­iczny Por­tal Naukowy

Biotech­nolo­gia: aktu­al­noś­ci, artykuły, kon­fer­enc­je, wydarzenia, cieka­wost­ki, koła naukowe, fora stu­denck­ie.

Biotech­nolo­gia to dziedz­i­na wiedzy łączą­ca tech­nologię i biologię. Por­tal e-biotech­nolo­gia pub­liku­je naj­ciekawsze treś­ci związane z biotech­nologią. Zarówno stu­den­ci kierunk­ów przy­rod­niczych, w tym biotech­nologii, jak i naukow­cy zna­jdą na łamach por­talu wiele wycz­er­pu­ją­cych pub­likacji. Pon­ad­to zamieszczane aktu­al­noś­ci umożli­wia­ją czytel­nikom śledze­nie na bieżą­co ostat­nich wydarzeń ze świa­ta biotech­nologii. Por­tal e-biotechnologia.pl (ISSN 2080–8682) umożli­wia pub­likowanie swoim czytel­nikom artykułów i aktu­al­noś­ci.

Kliknij żeby prze­jść na strony por­talu: Biotech­nolo­gia

 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 03/08/2015