Poroniłaś? Powodem może być infekcja chlamydia trachomatis

HPV badanie

Poroniłaś i chci­ałabyś poz­nać przy­czynę, aby móc w spoko­ju cieszyć się kole­jną ciążą nie martwiąc się o zdrowie oraz życie dziec­ka? Nie martw się! Poronienia doty­czą wielu z nas. Spróbu­je­my Ci pomóc poz­nać jego powód. Bada­nia przeprowad­zone przez Insty­tut Mat­ki i Dziec­ka w Warsza­w­ie wskazu­ją na fakt, iż Chlamy­dią może być zakażonych ok. 45 tysię­cy nas­to­latek i ok. 30 tysię­cy młodych kobi­et. Statys­t­ki są zas­trasza­jące, tym bardziej, że aż ok. 3 tysię­cy spośród zarażonych pań może stracić szanse na urodze­nie dziec­ka! 2,5 tysią­ca może mieć prob­le­my z donosze­niem ciąży, a 1,5 tysią­ca z nich może spodziewać się poronień. [1]

.

.

U zakażonych chlamy­dią tra­choma­tis kobi­et w ciąży znacznie wzras­ta ryzyko poronień. Bak­terie te mogą być przy­czyną m.in. poro­du przed­w­czes­nego oraz zapale­nia błon płodowych i ich przed­w­czes­nego pęknię­cia. Bada­nia przeprowad­zone w rzes­zowskim Wojew­ódzkim Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym dowiodły, że aż 32% utra­conych ciąż zakażonych było przez chlamy­dię. Stąd też badanie w kierunku diag­nozy wyżej wspom­ni­anej bak­terii to zna­j­du­je się na liś­cie badań wykony­wanych po poronieni­ach .[2]

 

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy to infekcja chlamydialna?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

.

 

.[1]http://www.ciazowy.pl/artykul,chlamydia-trachomatis,892,1.html

[2] http://www.poronienie.pl/lista_badan.html [3] Bry­gi­da Kwiatkows­ka, Anna Fil­ipow­icz-Sos­nows­ka; Pato­gen­ność gatunków Chlamy­di­ae z uwzględ­nie­niem zapale­nia stawów (http://www.czytelniamedyczna.pl/nm_re05.php)

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018