Laboratorium testDNA wykonało badanie genetyczne śladów biologicznych zaginionej Magdy z Sosnowca

O zniknię­ciu Magdy mówiła cała Pol­s­ka. W jej poszuki­wa­nia włączyło się wiele osób. Nasze lab­o­ra­to­ri­um również chci­ało pomóc w odnalezie­niu dziew­czyn­ki. Dlat­ego też wykon­al­iśmy nieod­płat­nie badanie DNA śladów bio­log­icznych dostar­c­zonych przez jej rodz­iców.

Rodz­ice dziec­ka dostar­czyli do nas przed­mio­ty, na których zna­j­dowały się śla­dy bio­log­iczne dziew­czyn­ki. Były to: ślini­ak, body niemowlęce oraz zabawka. Wyzi­olowal­iśmy zna­j­du­ją­cy się na nich mate­ri­ał gene­ty­czny i pod­dal­iśmy go szczegółowej anal­izie.

Zdjęcia materiałów, z których wyizolowaliśmy DNA dziecka

sliniak

zabawka

body

Izolowanie-2

Na pod­staw­ie przeprowad­zonego bada­nia potwierd­zono ojcost­wo męża Katarzyny W. oraz uzyskano dokładany pro­fil gene­ty­czny dziec­ka. Aby przyspieszyć badanie zaan­gażowal­iśmy do współpra­cy aus­tri­ac­kich spec­jal­istów — Mag. Susanne Haas oraz Mag.Dr. Moni­ka Buhre.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 28/05/2015