Refundowany test na Głuchotę WrodzonąRefundowany test na Głuchotę Wrodzoną

Jeżeli należysz do Opol­skiego, Śląskiego lub Dol­nośląskiego Odd­zi­ału NFZ oraz ist­nieją medy­czne wskaza­nia, to te badanie możesz wykon­ać nieod­płat­nie dzię­ki refun­dacji z NFZ.

Musisz jedynie uzyskać skierowanie do porad­ni gene­ty­cznej, które wys­tawi Twój lekarz prowadzą­cy oraz staw­isz się na wiz­ytę w porad­ni gene­ty­cznej- jest to wymóg konieczny.

Szer­sze szczegóły na tem­at pro­ce­dury wyko­na­nia badań refun­dowanych uzyska­cie Państ­wo dzwoniąc pod numery tele­fonów: (32) 445 34 36, 800 007 771 (bezpłat­na infolinia) lub pisząc na adres e-mail: biuro@testdna.pl

.

UWAGA: PRZEPRASZAMY ALE W CHWILI OBECNEJ LIMITY REFUNDOWANYCH BADAŃ ZOSTAŁY JUŻ WYKORZYSTANE I BADANIE TO JEST NIEDOSTĘPNE.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015