Sprzęt i informatyzacja laboratorium

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wyposażone jest w najwyższej klasy sprzęt badaw­czy i opro­gramowanie. Dzię­ki stałe­mu pro­ce­sowi unowocześ­ni­a­nia wyposaże­nia, cią­gle pod­nosi jakość świad­c­zonych usług. Zespół infor­maty­czny opra­cowu­je i wdraża pio­nier­skie rozwiąza­nia infor­maty­czne, które przy­czy­ni­a­ją się do wzros­tu pre­cyzji badań. Właśnie ta sze­ro­ka automatyza­c­ja i kon­tro­la pro­cesów w lab­o­ra­to­ri­um wyk­lucza możli­wość pomył­ki.

Sprzęt laboratoryjny

Ludzkie DNA lab­o­ra­to­ri­um anal­izu­je przy pomo­cy połąc­zonych ze sobą urządzeń badaw­czych, tworzą­cych wysoce zau­tomaty­zowaną sieć lab­o­ra­to­ryjną. Najważniejszy­mi jej ele­men­ta­mi są dwa sek­we­na­to­ry firmy ABI (mod­el 310 ABI Prism , ABI 3130 Genet­ic Ana­lyz­er). Stanow­ią one serce renomowanych lab­o­ra­toriów zaj­mu­ją­cych się diag­nos­tyką DNA. Sek­we­na­to­ry te są połąc­zone z pozostałym sprzętem lab­o­ra­to­ryjnym, czyli miedzy inny­mi z:

  • ter­mo­cyk­lera­mi firm: Eppen­dorf (Mon­ster­cy­cler Gra­di­ent), Hybaid (PCR Sprint), ABI (GeneAmp PCR Sys­tem 9700) oraz MWG-Biotech (Primus),
  • wirówka­mi (cen­tryfu­gi) firm Abbot (BiofugeA), Eppen­dorf (5417C),

Automatyzacja

Sze­ro­ka automatyza­c­ja i kon­tro­la pro­cesów w lab­o­ra­to­ri­um wyk­lucza możli­wość pomył­ki i uspraw­nia cały pro­ces badaw­czy.

Oprogramowanie

Nasz zespół infor­maty­czny opra­cowu­je i wdraża pio­nier­skie rozwiąza­nia infor­maty­czne, które przy­czy­ni­a­ją się do wzros­tu pre­cyzji i nieza­wod­noś­ci badań. Pra­ca lab­o­ra­to­ri­um jest zin­for­maty­zowana przez włas­ny sys­tem. Sys­tem został od pod­staw stwor­zony przez naszą fir­mę, co czyni go abso­lut­nie unika­towym. Skła­da się z 3 pod­sta­wowych ele­men­tów:

  • Lab­Da — mod­uł ten odpowia­da za szyfrowanie próbek, eksport danych do rob­o­ta lab­o­ra­to­ryjnego, a także umożli­wia śledze­nie każdej prób­ki oraz etapów anal­izy, jakiej jest pod­dawana.
  • Pater­ni­ty Index — pozwala na sza­cow­anie praw­dopodobieńst­wa ojcost­wa dla najbardziej skom­p­likowanych przy­pad­ków. Pro­gram wyko­rzys­tu­je algo­rytm Charlesa H. Bren­nera, rozsz­er­zony przez nas o możli­wość uwzględ­ni­a­nia mutacji i “cichych” allele.

Komputery

Sprawność dzi­ała­nia uzysku­je­my dzię­ki stale unowocześ­ni­ane­mu sprzę­towi kom­put­erowe­mu.

W pra­cy korzys­tamy z 3 kom­put­erów Apple (iMac), ser­w­era danych oraz kilku­nas­tu kom­put­erów klasy PC najnowszej gen­er­acji.

Do komu­nikacji uży­wamy dwóch nieza­leżnych sieci przesyłu danych. Dzię­ki fizy­czne­mu odd­zie­le­niu sieci Intranet od łącz inter­ne­towych, wye­lim­i­nowal­iśmy całkowicie ryzyko wła­ma­nia i kradzieży danych przez potenc­jal­nych hack­erów.

Odczynniki

Jakość badań gwaran­tu­je­my również dzię­ki wyko­rzys­ta­niu najwyższej klasy odczyn­ników i sprzę­tu jed­no­ra­zowego użytku. W naszym lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je­my między inny­mi pro­duk­ty takich firm jak: Applied Biosys­tems, Promega, Qia­gen, Rotch, Sarst­edt. Wszys­tkie odczyn­ni­ki i sprzęt posi­ada­ją wyma­gane cer­ty­fikaty i atesty, gwaran­tu­jące najwyższą jakość.

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016