28 listopa­da 2017 r.

Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu

Niedawno wzięliśmy udzi­ał w dwóch kon­fer­enc­jach z cyk­lu „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu”. Chodzi o wydarzenia w Rzes­zowie (11 październi­ka 2017) i Warsza­w­ie (15 listopa­da 2017). Kon­fer­enc­je orga­ni­zowała Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku pod patronatem Naczel­nej Rady Pielęg­niarek i Położnych.

Konferencje – inspiracja dla personelu medycznego

Kon­fer­enc­je zrzesza­ły położne, pielęg­niar­ki i innych pro­fesjon­al­istów – oso­by, które na co dzień zaj­mu­ją się przede wszys­tkim opieką nad ciężarny­mi i kobi­eta­mi doświad­cza­ją­cy­mi niepowodzeń położniczych. To zawody trudne, ale też zaan­gażowane w codzi­en­ną pracę i dające ogrom­ną satys­fakcję.

 

Na stron­ie Fun­dacji Rodz­ić po Ludzku może­my przeczy­tać: „To dobra okaz­ja aby wzmoc­nić wiz­erunek zawodu położnej jako oso­by pro­fesjon­al­nej, samodziel­nej i akty­wnej.” [1]

 

Uczest­nicz­ki – od stu­den­tek, po te naprawdę doświad­c­zone – mogły wysłuchać inspiru­ją­cych wykładów doty­czą­cych m.in. budowa­nia włas­nego wiz­erunku i poprawy kom­pe­tencji, prowadzenia ciąży czy opie­ki nad kobi­eta­mi po niepowodze­niu położniczym.

Fundacja Rodzić po Ludzku działa już ponad 20 lat

Przez cały ten czas dba o prawa kobi­et w ciąży i mam, wal­cząc o sza­cunek, godne trak­towanie i troskli­wą opiekę wyk­wal­i­fikowanego per­son­elu medy­cznego. Dzi­ała­nia Fun­dacji obe­j­mu­ją m.in. kam­panie infor­ma­cyjne i eduka­cyjne (m.in. słyn­ną kam­panię „Rodz­ić po ludzku”) czy uru­chomie­nie por­talu www.GdzieRodzic.info.

Nasze materiały na konferencjach

Na kon­fer­enc­jach z cyk­lu „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu” dostęp­ne były nasze mate­ri­ały infor­ma­cyjne na tem­at diag­nos­ty­ki poronień, bada­nia płci po poronie­niu i nowego bada­nia dla dzieci – tes­tu NOVA.

Uczest­nicz­ki zwracały uwagę na to, jak istot­ny jest aspekt infor­mowa­nia pac­jen­tek o możli­woś­ci­ach i prawach – szczegól­nie tych związanych z poronie­niem, o których wciąż niewiele się mówi.

[1] http://www.rodzicpoludzku.pl/Konferencje-2017/Konferencje-2017.html
Data publikacji: 28/11/2017, Data aktualizacji: 29/11/2017