Test na ustalenie ojcostwa – ile trwa analiza?Test na ustalenie ojcostwa – ile trwa analiza?

Testy gene­ty­czne to obec­nie najpewniejsza meto­da na ustal­e­nie spornego ojcost­wa. Klien­tom zależy na jak najszyb­szym otrzy­ma­niu wyniku. To oczy­wiste! Infor­ma­c­ja o ojcost­wie jest zbyt waż­na, aby czekać na nią w nieskońc­zoność. Należy pamię­tać, że dzisiejsze testy na ojcost­wo wyko­rzys­tu­ją jed­nak najnowocześniejsze tech­ni­ki anal­izy, a sam pro­ces bada­nia skła­da się z kilku etapów. Ile zatem będziemy musieli czekać na wynik?

Wszystko zależy od rodzaju próbek…

Wymaz z wewnętrznej strony policz­ka jest najczęś­ciej wyko­rzysty­wanym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego. Prób­ki otrzy­mu­je się przy pomo­cy steryl­nych wymazówek, czyli spec­jal­nych paty­czków, który­mi pocier­amy wewnętrzną stronę policz­ka. Łat­wość pobra­nia wymazów spraw­ia, że moż­na je przy­go­tować samodziel­nie w dowol­nym miejs­cu i cza­sie. To właśnie dzię­ki steryl­noś­ci próbek jakoś pobranego mate­ri­ału jest bard­zo wyso­ka, a ryzyko zanieczyszczenia obcym DNA min­i­malne. Wszys­tkie te czyn­ni­ki wpły­wa­ją na szy­bkie tem­po real­iza­cji bada­nia. Już po upły­wie ok. 10 dni roboczych wynik będzie gotowy – czas ten należy liczyć od momen­tu dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um, nie zaś ich nada­nia. Zdarza­ją się placów­ki, które w niespeł­na 3–5 dni roboczych wys­taw­ia­ją pewny i jed­noz­naczny rezul­tat.

Próbki niestandardowe

W przy­pad­ku anal­izy próbek nie­s­tandar­d­owych, czyli mikrośladów sprawa wyglą­da nieco inaczej. Mikroślada­mi będą bowiem wszelkie przed­mio­ty należące do badanej oso­by, na których może zna­j­dować się jej DNA. „Wyciąg­nię­cie” DNA z takiej prób­ki będzie nieco trud­niejsze. Zna­jdzie to oczy­wiś­cie swo­je przełoże­nie w dłuższym cza­sie real­iza­cji zlece­nia. Anal­iza mikrośladów potr­wa od 10 do 15 dni roboczych.

Test na ojcostwo w ciąży

Test na ojcost­wo w ciąży opiera się na anal­izie wol­nego, poza­komórkowego DNA dziec­ka, przenika­jącego do krwioo­biegu mat­ki za pośred­nictwem łożys­ka. Nie ma ono postaci długich sek­wencji nuk­leo­ty­dów, a poszarpa­nych i niekom­plet­nych frag­men­tów. Badanie takiego mate­ri­ału wyma­ga zas­tosowa­nia spec­jal­isty­cznego sprzę­tu oraz zaawan­sowanych tech­nik anal­izy, gdyż metody wyko­rzysty­wane pod­czas stan­dar­d­owych testów na ojcost­wo będą już niewystar­cza­jące. Mimo to czas oczeki­wa­nia na wynik jest sto­sunkowo krót­ki i wynosi do 10 dni roboczych.

Kiedy poczekamy dłużej…

To ile będziemy czekać na wynik bada­nia ojcost­wa zależy jeszcze od kilku czyn­ników. Podany powyżej czas real­iza­cji doty­czy bowiem przy­pad­ków, gdy prób­ki zostaną otrzy­mane w sposób praw­idłowy. Kiep­s­ka jakość mate­ri­ału może spowodować, że całą pro­ce­durę poboru próbek trze­ba będzie powtórzyć, co z kolei wydłuży ostate­czny czas real­iza­cji naszego tes­tu.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018