Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób na sprawdze­nie, czy dziecko pochodzi od danego mężczyzny. Jego wynik pozwala odzyskać spokój na zawsze, odetch­nąć z ulgą, a także rozwiązać wiele rodzin­nych i prawnych spraw.

  1. Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo?
  2. Gdzie zro­bić test na ojcost­wo?
  3. Czy moż­na zro­bić test na ojcost­wo bez zgody mat­ki?
  4. Czy moż­na sfałs­zować test na ojcost­wo?

Ile kosztuje test na ojcostwo?

Chcesz zyskać pewność i zas­tanaw­iasz się, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo? W akredy­towanym i doświad­c­zonym lab­o­ra­to­ri­um koszt takiego bada­nia wykony­wanego po nar­o­dz­i­nach wynosi ok. 1200–1700 zło­tych. Cena zależy od rodza­ju tes­tu (sądowe, pry­watne) i cza­su real­iza­cji (moż­na np. wybrać badanie z wynikiem w 48 godzin). Test na ojcost­wo moż­na wykon­ać też w ciąży i wtedy jego cena to ok. 2000–6000 zło­tych (zależnie od tego, w jaki sposób pobier­ane są prób­ki).

Gdzie zrobić test na ojcostwo?

Badanie ojcost­wa wykonasz tak naprawdę z dowol­nego miejs­ca na świecie, ponieważ prób­ki moż­na pobrać samodziel­nie i odesłać do lab­o­ra­to­ri­um. A gdzie zro­bić test na ojcost­wo z pobraniem w placów­ce? Do dys­pozy­cji masz pon­ad 200 punk­tów pobrań z doświad­c­zonym per­son­elem medy­cznym.

Czy można zrobić test na ojcostwo bez zgody matki?

Zas­tanaw­iasz się, czy moż­na zro­bić test na ojcost­wo bez zgody mat­ki? Jeśli zde­cy­du­jesz się na badanie na pod­staw­ie 24 mark­erów DNA, udzi­ał mat­ki nie będzie konieczny do wyda­nia pewnego wyniku. Anal­iza 24 mark­erów DNA pozwala bowiem na uzyskanie jed­noz­nacznego rezul­tatu na pod­staw­ie próbek tylko od dziec­ka i dom­nie­manego ojca.

Czy można sfałszować test na ojcostwo?

Nie ma takiej możli­woś­ci. Bez wzglę­du na rodzaj wyko­rzys­tanych próbek – rezul­tat bada­nia będzie pewny i jed­noz­naczny. Jeśli prób­ki na pewno pochodzą od właś­ci­wych osób, możesz mieć więc pewność potwierdzenia lub wyk­luczenia ojcost­wa wzglę­dem danego dziec­ka.

A czy moż­na sfałs­zować test na ojcost­wo, np. jedząc, paląc papierosy czy pijąc alko­hol przed pobraniem wymazu z policz­ka? A może na wynik wpłyną leki czy przez­ię­bi­e­nie? Nie! Tego rodza­ju czyn­ni­ki nie mają żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia DNA. Jeśli jama ust­na będzie w jak­iś sposób zanieczyszc­zona, być może potrzeb­ne będzie jedynie ponowne pobranie, co wydłuży wyko­nanie tes­tu, ale nie wpłynie na wynik.

Data publikacji: 12/12/2018