Testy genetyczne dziecka – test NOVA

Testy gene­ty­czne dziec­ka NOVA są nowoczes­nym i kom­plek­sowym badaniem – pozwala­ją prze­badać dziecko w kierunku 87 chorób wrod­zonych, a dodatkowo sprawdza­ją jego wrażli­wość na 32 sub­stanc­je zawarte w lekach. Jak wyglą­da takie badanie i kiedy warto je wykon­ać? Sprawdź!
 

  1. Jak wyglą­da­ją testy gene­ty­czne dziec­ka?
  2. Testy gene­ty­czne u małych dzieci – czy wiek ma znacze­nie?
  3. Testy gene­ty­czne dziec­ka – jaka jest ich cena?
  4. Czy testy gene­ty­czne dziec­ka są refun­dowane?

Jak wyglądają testy genetyczne dziecka?

Test NOVA jest nowoczes­nym badaniem prze­siewowym. Jak wyglą­da­ją testy gene­ty­czne dziec­ka tego rodza­ju? Do bada­nia NOVA wystar­czy wymaz z policz­ka dziec­ka – to trwała prób­ka, którą dodatkowo jest bard­zo łat­wo zebrać. Pobranie wymazu jest bowiem szy­bkie, bezbolesne i kom­for­towe, co jest ważne szczegól­nie dla małych pac­jen­tów. Próbkę moż­na pobrać samodziel­nie i odesłać do lab­o­ra­to­ri­um lub sko­rzys­tać z pobra­nia w punkcie.

Testy genetyczne u małych dzieci – czy wiek ma znaczenie?

Test NOVA może być wyko­nany już od 1 doby życia dziec­ka. Testy gene­ty­czne u małych dzieci – czy wiek ma znacze­nie? Dla samej real­iza­cji tes­tu nie, jed­nak im szy­b­ciej badanie będzie wyko­nane, tym szy­b­ciej będzie moż­na wykryć ewen­tu­al­ną chorobę i rozpocząć odpowied­nie lecze­nie.
 
W przy­pad­ku wielu chorób wrod­zonych czas ma kluc­zowe znacze­nie – zbyt późno wykryte mogą wiązać się z nieod­wracal­ny­mi powikła­ni­a­mi, m.in. upośledze­niem czy nawet śmier­cią. To ważne, ponieważ na początku częs­to nie dają żad­nych objawów.

Testy genetyczne dziecka – jaka jest ich cena?

Chcesz wykon­ać test NOVA i zas­tanaw­iasz się, ile kosz­tu­je? Testy gene­ty­czne dziec­ka – jaka jest ich cena? Badanie NOVA kosz­tu­je trochę pon­ad 3500 zło­tych. Gdy­by jed­nak zde­cy­dować się na wyko­nanie bada­nia w kierunku każdej z chorób osob­no, kwo­ta ta była­by dużo wyższa. Z tego powodu warto wykon­ać badanie kom­plek­sowe – bada­jące dziecko w kierunku 12 tysię­cy zmi­an w genach za jed­nym razem. W cenie zna­j­du­je się dodatkowo kon­sul­tac­ja z lekarzem.

Czy testy genetyczne dziecka są refundowane?

A czy testy gene­ty­czne dziec­ka są refun­dowane? Nie – konieczne jest sko­rzys­tanie z włas­nych fun­duszy. Cenę za badanie moż­na jed­nak rozłożyć na dogodne raty. Dzię­ki temu wielu rodz­iców może sobie na nie poz­wolić i jak najlepiej zad­bać o swo­je dziecko.

Data publikacji: 28/12/2018