Ustalenie ojcostwa w Polsce, gdy przebywasz za granicą

Zlecenei testu na ojcostwo z zagranicy

Ustal­e­nie ojcost­wa jest obec­nie najbardziej skuteczną metodą dochodzenia spornego ojcost­wa. Dzię­ki niemu możli­we jest potwierdze­nie ojcost­wa danego mężczyzny z praw­dopodobieńst­wem się­ga­ją­cym 99,9999% oraz wyk­lucze­nie ze 100% pewnoś­cią. Ustal­e­nia ojcost­wa w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. możesz dokon­ać także prze­by­wa­jąc za granicą. Nie musisz w tym celu wcale przy­jeżdżać do kra­ju.

Nawet wów­czas, gdy oso­by, od których trze­ba pobrać mate­ri­ał do anal­izy prze­by­wa­ją w różnych kra­jach, możli­we jest wyko­nanie tes­tu bez koniecznoś­ci opuszcza­nia miejs­ca zamieszka­nia przez którąkol­wiek z nich. Jeśli decy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia w Polsce, pod­czas gdy ty sam (lub inne oso­by, uczest­niczące w bada­niu) prze­by­wasz za granicą masz możli­wość otrzy­ma­nia od nas zestawu niezbęd­nego do pobra­nia mate­ri­ału.

Gdy chcesz pobrać materiał do badania samodzielnie

Jeśli chcesz wykon­ać badanie na ojcost­wo do celów pry­wat­nych mate­ri­ał do bada­nia – wymaz z wewnętrznej strony policz­ka — możesz pobrać samodziel­nie korzys­ta­jąc z zamówionego zestawu testowego. Zestaw taki bez prob­le­mu może­my przesłać Tobie pocztą za granicę. Sama pro­ce­du­ra pobra­nia jest pros­ta, bezbolesna i całkowicie niein­wazyj­na. Zajmie Ci to zaled­wie kil­ka min­ut. Następ­nie pobrany mate­ri­ał odsyłasz do lab­o­ra­to­ri­um również pocztą i w ciągu 3–5 dni roboczych otrzy­masz wynik bada­nia. Zestaw do pobra­nia mate­ri­ału możesz zamówić tutaj…

Gdy chcesz pobrać materiał do badania w punkcie pobrań

Jeśli chci­ałbyś wykon­ać badanie do celów sądowych lub też boisz się samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału zadz­woń do nas, a my umówimy Cię na pobranie we współpracu­jącej z nami placów­ce zna­j­du­jącej się możli­wie najbliżej Two­jego miejs­ca zamieszka­nia.

Masz dodatkowe pyta­nia? Skon­tak­tuj się z nami.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 28/08/2018