Ustalenie ojcostwa

zarezerwuj-termin-wizyty2

Dajemy gwarancję na  badania DNA na ustalenie ojcostwa

Zaprasza­my Państ­wa do jed­nej z naszych przy­chod­ni. Na miejs­cu mogą Państ­wo wykon­ać test ojcost­wa lub kupić od ręki domowy zestaw testowy. Jako jedyni daje­my gwarancję na  bada­nia DNA. Dzię­ki temu zysku­ją Państ­wo całkowite bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku. Zapew­ni­amy też pełną dyskrecję.

 

 

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zaufało ponad 20 000 klientów, sądy i prokuratura…

referencje-z-sądu

Testy na ustal­e­nie ojcost­wa do celów pry­wat­nych i sądowych mar­ka testD­NA zaj­mu­je się od 2003 roku. Do tej pory żaden wynik nie został prawnie pod­ważony. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi na tere­nie całej Pol­s­ki, proku­raturą, policją, lekarza­mi oraz inny­mi jed­nos­tka­mi.  Lab­o­ra­to­ri­um pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom, które potwierdza­ją najwyższą jakość naszych anal­iz.

Wynik bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa zarówno pry­wat­nego, jak i sądowego jest tak samo pewny i wiary­god­ny – ojcost­wo zostanie potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99% lub wyk­luc­zone w 100%. Tak dużą czułość metody lab­o­ra­to­ri­um uzysku­je m.in dzię­ki anal­izie 24 mark­erów DNA. To aż 1000 razy zwięk­sza pewność rezul­tatu w porów­na­niu ze stan­dar­d­owym zestawem 16 mark­erów.

 

kup-zestaw-pobierz-w-domu

Test na usta­lanie ojcost­wa dla włas­nej wiedzy moż­na wykon­ać także bez wychodzenia  z domu. Wystar­czy zamówić spec­jal­ny domowy zestaw lub kupić go w lokalnym odd­ziale czy jed­nej z aptek. Prób­ki mogą Państ­wo dostar­czyć do naszego punk­tu albo przesłać. Naszym pac­jen­tom gwaran­tu­je­my też ich bezpłat­ny odbiór kuri­erem z dowol­nego adresu.  Sko­ro już roz­maw­iamy o domowym usta­la­niu ojcost­wa, to warto pod­kreślić, że oprócz wymazów z policz­ka badamy też prób­ki niety­powe tj. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia,  chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa itp. Dowiedz się więcej na tem­at próbek niety­powych…

.

apteka_krzyz

Najbliższa apte­ka, w której dostęp­ny jest domowy zestaw pobran­iowy:
Apte­ka Pry­wat­na “Esku­lap” ul. Rey­mon­ta 14. Sprawdź godziny otwar­cia aptek…

.

Ustalanie ojcostwa w laboratorium

Wszys­tkie anal­izy na usta­lanie ojcost­wa wykony­wane są przez spec­jal­istów — diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych i biotech­nologów. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je odczyn­ni­ki renomowanych pro­du­cen­tów tj. PROMEGA. Zobacz zdję­cia z lab­o­ra­to­ri­um…

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

Data publikacji: 29/06/2016, Data aktualizacji: 28/11/2018