Wszystko co trzeba wiedzieć o badaniu na pokrewieństwo

Kto może wykonać badanie na pokrewieństwo, Ile kosztuje badanie na pokrewieństwo, Gdzie można zrobić badanie na pokrewieństwo, Co jest potrzebne do badania na pokrewieństwo

W dzisiejszych cza­sach bard­zo częs­to słyszy się o osobach, które szuka­ją swoich rodzin. Wiele dzieci zosta­je porzu­conych lub traci kon­takt z najbliższy­mi przez katas­tro­fy np. przy­rod­nicze. Pomoc­ne w ustal­e­niu rodziny jest badanie na pokrewieńst­wo, dzię­ki które­mu moż­na w sposób jed­noz­naczny ustal­ić, czy jest się rodz­iną danej oso­by, czy nie.

Kto może wykon­ać badanie na pokrewieńst­wo?
Ile kosz­tu­je badanie na pokrewieńst­wo?
Gdzie moż­na zro­bić badanie na pokrewieńst­wo?
Co jest potrzeb­ne do bada­nia na pokrewieńst­wo?

Kto może wykonać badanie na pokrewieństwo?

Badanie DNA na pokrewieńst­wo może zostać wyko­nane przez każdego. Przede wszys­tkim trze­ba do tego chę­ci. Zdarza­ją się przy­pad­ki, gdy pew­na oso­ba nie chce udostęp­nić swo­jego DNA w celu ustal­e­nia pokrewieńst­wa. W tym przy­pad­ku moż­na zmusić ją do tego drogą sądową. Jed­nak w więk­szoś­ci przy­pad­ków wszys­tko odby­wa się w przy­jaznych warunk­ach.

Ile kosztuje badanie na pokrewieństwo?

Zamówie­nie zestawu do pobra­nia wymazów jest tutaj najwięk­szym kosztem, a następ­nie anal­iza próbek. Prób­ki kosz­tu­ją około 60–80 zł. Jeśli chodzi o badanie np. badanie na ojcost­wo to trze­ba liczyć się z kosz­ta­mi nawet do 600 zł.

Gdzie można zrobić badanie na pokrewieństwo?

Badanie na pokrewieńst­wo może zostać przeprowad­zone w domu. W tym wyborze należy zamówić prób­ki, a także wykon­ać wszys­tko, co będzie opisane i wysłać dane do lab­o­ra­to­ri­um. Po sprawdze­niu wyni­ki zostaną przesłane pocztą na wskazany adres. Drugim sposobem jest udanie się do placów­ki, która sama na miejs­cu pobierze dane i od razu zostaną one przekazane do lab­o­ra­to­ri­um. Tak, więc badanie na pokrewieńst­wo może zostać wyko­nane z dowol­nego miejs­ca na zie­mi.

Co jest potrzebne do badania na pokrewieństwo?

W celu ustal­e­nia pokrewieńst­wa danych osób pobier­any jest wymaz z jamy ust­nej. Jed­nak nie tylko na pod­staw­ie wymazu moż­na ustal­ić, czy dane oso­by są spokrewnione. Moż­na to wykon­ać również, dzię­ki:

  • szc­zoteczce do zębów,
  • gumie do żucia,
  • niedopał­ka papierosa,
  • zuży­tym chus­teczkom higien­icznym,
  • paznok­ciom danej oso­by,
  • zuży­tym prez­er­waty­wom,
  • inny­mi przed­mio­ta­mi, które wyko­rzysty­wane są do użytku codzi­en­nego.

Najczęś­ciej spo­tykanym sposobem jest jed­nak prób­ka wymazu z jamy ust­nej.

Data publikacji: 13/05/2019