Wszystko, co warto wiedzieć o nadmiarze żelaza w organizmie

Jakie są objawy nadmiaru żelaza, Jakie są objawy nadmiaru żelaza u kobiet, Jakie są objawy nadmiaru żelaza u mężczyzn, Kiedy pojawiają się objawy nadmiaru żelazaŻela­zo to niezwyk­le ważny pier­wiastek, który odgry­wa kluc­zową rolę w pro­ce­sie praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu. Prob­le­mem, z którym spo­tykamy się najczęś­ciej są jego niedobo­ry. Okazu­je się jed­nak, że także nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie nie jest stanem pożą­danym i powinien być w odpowied­ni sposób zdi­ag­no­zowany oraz lec­zony.

Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza?
Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza u kobi­et?
Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza u mężczyzn?
Kiedy pojaw­ia­ją się objawy nad­mi­aru żelaza?

Jakie są objawy nadmiaru żelaza?

Nad­mi­ar żelaza objawy to pytanie, które zada­je sobie wielu z nas. Nad­mier­na ilość żelaza w orga­nizmie określana jest stanem hemochro­ma­tozy. Jest to choro­ba, której objawy moż­na zauważyć w momen­cie gro­madzenia się żelaza w orga­nizmie. Pier­wsze objawy nie są charak­terysty­czne — może być to zmęcze­nie, przewlekłe stany pod­gorączkowe, mdłoś­ci czy utra­ta wagi. Z cza­sem, kiedy wątro­ba jest przeład­owana żelazem, mogą wys­tąpić zaburzenia jej funkcjonowa­nia i charak­terysty­czny, brą­zowawy odcień skóry.

Jakie są objawy nadmiaru żelaza u kobiet?

U kobi­et nad­mier­na ilość żelaza w orga­nizmie może doprowadz­ić do zaburzeń miesiączkowa­nia, a nawet do wys­tępowa­nia przed­w­czes­nej menopauzy. W przy­pad­ku kobi­et, nad­mi­ar żelaza może doprowadz­ić do cza­sowej niepłod­noś­ci, jed­nak jest to stan, który moż­na cofnąć poprzez wdroże­nie odpowied­niego leczenia na pod­staw­ie diag­nos­ty­ki lab­o­ra­to­ryjnej.

Jakie są objawy nadmiaru żelaza u mężczyzn?

U mężczyzn częś­ciej niż u kobi­et dochodzi do nad­miernego kumu­lowa­nia żelaza w orga­nizmie, ponieważ nie mają oni nat­u­ral­nego mech­a­niz­mu reg­u­lowa­nia poziomu tego pier­wiast­ka. Objawem nad­miernej iloś­ci żelaza u mężczyzny może być zanik owłosienia łonowego oraz pachowego, a z cza­sem pro­ces ten może doprowadz­ić do impo­tencji. Charak­terysty­cznym zjawiskiem jest także obniże­nie poziomu libido. Na szczęś­cie wcześnie wykry­ty nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie jest pro­ce­sem łatwym do odwróce­nia.

Kiedy pojawiają się objawy nadmiaru żelaza?

Nieste­ty, nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie początkowo daje objawy charak­terysty­czne dla wielu schorzeń, czy nawet zwykłego przemęczenia. Dopiero kiedy żela­zo zacznie być kumu­lowane w orga­nizmie i dzi­ała niszczą­co na tkan­ki. Pojaw­ia się zmi­ana kolory­tu skóry czy dolegli­woś­ci ze strony wątro­by. Hemochro­ma­toza jest jed­nak łat­wa do zdi­ag­no­zowa­nia, wystar­czy oznaczyć poziom żelaza w krwi, a badanie jest dostęp­ne w każdym lab­o­ra­to­ri­um.

Data publikacji: 02/04/2019