Kiedy u Twojej Partnerki stwierdzono zakażenie chlamydialne

HPV wirus

U Two­jej part­ner­ki zdi­ag­no­zowano chlamy­diozę? Ty także możesz być zakażony! Ryzyko zakaże­nia chlamy­dią tra­choma­tis pod­czas kon­tak­tu sek­su­al­nego bez zabez­pieczenia z zakażoną osobą jest bard­zo duże. Jeśli zatem u Two­jej part­ner­ki sek­su­al­nej zdi­ag­no­zowano zakaże­nie, powinieneś niezwłocznie wykon­ać test na chlamy­dię. UWAGA!  Nielec­zone zakaże­nie chlamy­diozą prowadzi do wielu groźnych powikłań. Wczes­na diag­noza pozwala skutecznie wal­czyć z zakaże­niem elimin­u­jąc ryzyko groźnych powikłań takich jak: prob­le­my z zajś­ciem w ciążę, poronienia, bezpłod­ność, bolesne stany zapalne oraz wiele innych.

.

W jaki sposób dochodzi do zakażenia chlamydialnego?

Chlamy­dioza jest chorobą przenos­zoną drogą płciową. Oznacza to, że jest przekazy­wana przez jed­ną osobę drugiej pod­czas kon­tak­tów sek­su­al­nych. Chlamy­dią tra­choma­tis moż­na zaraz­ić się poprzez sto­sunek dopochwowy lub anal­ny bez zabez­pieczenia a także seks oral­ny bez zabez­pieczenia lub kon­takt z narzą­da­mi płciowy­mi zarażonego part­nera. Ponieważ oso­by zakażone chlamy­diozą zwyk­le nie odczuwa­ją żad­nych objawów (choro­ba prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo), mogą zarażać swo­jego part­nera, nie wiedząc o tym.

.

W jaki sposób zdiagnozować zakażenie chlamydia trachomatis?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

 

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018