Katow­ice, 17.08.2011r.

Marcin Jaworek
testD­NA Sp. z o.o.
ul. Słonecz­na 4
40–135 Katow­ice
e-mail: biuro@testdna.pl
strona inter­ne­towa: www.testdna.pl
tel./faks 32 363 08 76

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z pros­bq o przed­staw­ie­nie ofer­ty hand­lowej na planowany zakup zewnętrznej ustu­gi dorad­czej w zakre­sie opra­cow­a­nia Planu Roz­wo­ju Eksportu w ramach Dzi­ata­nia 6.1 „Pasz­port do eksportu” osi pri­o­ry­te­towej 6 Pol­s­ka gospo­dar­ka na rynku między­nar­o­dowym Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Innowa­cyj­na Gospo­dar­ka 2007 — 2013 prowad­zonego na pod­staw­ie przepisow poz­porzqdzenia Min­is­tra Roz­wo­ju Region­al­nego z dnia 7 kwiet­nia 2008 r. w spraw­ie udziela­nia przez Pol­skq AgencJQ Roz­wo­ju Przed­siębior­c­zosci pomo­cy finan­sowej w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Innowa­cyj­na Gospo­dar­ka, 2007–2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z poz. zm.).

Tytuł pro­jek­tu: Plan roz­wo­ju eksportu- Pasz­port do esportu I etap
Planowany ter­min real­iza­cji pro­jek­tu: 17.08.2011r. – 17.12.2011r.

Opis przed­mio­tu zakupu:

Plan Roz­wo­ju Eksportu powinien zaw­ier­ać następu­jące ele­men­ty:

 1. infor­ma­cję o dacie rozpoczę­cia przy­go­towywa­nia doku­men­tu;
 2. opra­cow­a­nia doty­czące anal­izy konkuren­cyjnej przed­siębiorstwa pod kątem pro­duk­tów lub usług przed­siębior­cy;
 3. opra­cow­a­nia doty­czące wyboru rynków docelowych dzi­ałal­noś­ci eksportowej;
 4. opra­cow­a­nia doty­czące bada­nia wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytu­acji przed­siębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowa­nia i prog­nozy rozsz­erzenia dzi­ałal­noś­ci przed­siębior­cy ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem roz­wo­ju poprzez eksport;
  anal­izę SWOT dla eksportu każdego rodza­ju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 6. opis celów i strate­gii eksportowej;
 7. rekomen­dację roz­wo­ju dzi­ałal­noś­ci eksportowej;
 8. wskazanie i uza­sad­nie­nie wyboru dzi­ałań do real­iza­cji przez przed­siębior­cę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Roz­porządzenia;
 9. sza­cow­aną wielkość kosztów niezbęd­nych do sfi­nan­sowa­nia dzi­ałań koniecznych do zre­al­i­zowa­nia opra­cow­anej strate­gii;
 10. wstęp­ny har­mono­gram wdraża­nia strate­gii eksportowej.
  .
  Złożona ofer­ta powin­na zaw­ier­ać:

-nazwę i adres oferenta,
-cenę całkow­itą net­to i brut­to
-datę sporządzenia i ter­min ważnoś­ci ofer­ty,
-warun­ki i ter­min płat­noś­ci,
-maksy­mal­ny czas real­iza­cji opra­cow­a­nia Planu Roz­wo­ju Eksportu,
-pod­pis wykon­aw­cy wraz z pieczątką imi­en­ną i fir­mową,
-kserokopię ref­er­encji w przy­pad­ku ich posi­ada­nia.

.
Ofer­ta powin­na być waż­na do: 30.09.2011r.

Ofer­ta może być przesłana w wybranej formie:

-za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: marcin.jaworek@testdna.pl
-za pośred­nictwem pocz­ty na adres: testD­NA Sp. z o.o., ul. Słonecz­na 4, 40–135 Katow­ice
-oso­biś­cie w siedz­i­bie firmy

.
Zapy­tanie ofer­towe zamieszc­zono również w siedz­i­bie zamaw­ia­jącego w miejs­cu pub­licznie dostęp­nym, na stron­ie inter­ne­towej www.testdna.pl

Ter­min składa­nia ofert upły­wa w dniu: 25.08.2011r.

Ofer­ty dostar­c­zone po określonym wyżej ter­minie nie będą roz­pa­try­wane.

Wybór najko­rzyst­niejszej ofer­ty nastąpi w opar­ciu o następu­jące kry­te­ria

tabelka

Zamaw­ia­ją­cy wybierze najko­rzyst­niejszą ofer­tę, która uzys­ka najwyższą ilość punk­tów w opar­ciu o ustalone kry­te­ria i pod­pisze umowę z wybranym wykon­aw­cą po pod­pisa­niu umowy o dofi­nan­sowanie real­iza­cji pro­jek­tu w ramach POIG Dzi­ała­nia 6.1 „Pasz­port do eksportu”.

pieczątka_podpis_testDNA

Data publikacji: 29/05/2015