Katowice, 17.08.2011r.

Marcin Jaworek
testDNA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 4
40-135 Katowice
e-mail: biuro@testdna.pl
strona internetowa: www.testdna.pl
tel./faks 32 363 08 76

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prosbq o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej ustugi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Dziatania 6.1 ,,Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisow pozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polskq AgencJQ Rozwoju Przedsiębiorczosci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z poz. zm.).

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu- Paszport do esportu I etap
Planowany termin realizacji projektu: 17.08.2011r. – 17.12.2011r.

Opis przedmiotu zakupu:

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
  analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 6. opis celów i strategii eksportowej;
 7. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 8. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
 9. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 10. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
  .
  Złożona oferta powinna zawierać:

-nazwę i adres oferenta,
-cenę całkowitą netto i brutto
-datę sporządzenia i termin ważności oferty,
-warunki i termin płatności,
-maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
-podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,
-kserokopię referencji w przypadku ich posiadania.

.
Oferta powinna być ważna do: 30.09.2011r.

Oferta może być przesłana w wybranej formie:

-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.jaworek@testdna.pl
-za pośrednictwem poczty na adres: testDNA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice
-osobiście w siedzibie firmy

.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, na stronie internetowej www.testdna.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.08.2011r.

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria

tabelka

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POIG Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

pieczątka_podpis_testDNA

Data publikacji: 29/05/2015