Anemia a celiakia

bread-1319583_1280

Celiakia to choroba, która atakuje na różne sposoby. Objawy  przeważnie są pokrewne z innymi chorobami, przez co diagnoza jest o wiele trudniejsza i często błędna. Jedną z popularnych chorób, którą stosunkowo łatwo powiązać z celiakią jest anemia.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Przyczyna anemii celiakia

Ane­mia jest wynikiem niedoboru żelaza w orga­nizmie oraz kwa­su foliowego i wit­a­miny B12. Odpowiedzial­na za to może być celi­akia,  która upośledza zdol­noś­ci wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia, przez co prowadzi do niedoborów wit­a­min i min­er­ałów w Twoim orga­nizmie. Niez­di­ag­no­zowana celi­akia, która jest odpowiedzial­na za ane­mię jest niebez­piecz­na, ponieważ stara­jąc się dostar­czyć więcej żelaza i sub­stancji odży­w­czych do orga­niz­mu — przy okazji dostar­cza­sz kole­jne daw­ki niebez­piecznego glutenu.

Anemia czy celiakia

Jeżeli objawy ane­mii nie ustępu­ją pomi­mo zwięk­szenia przyj­mowanych dawek żelaza, wit. B12 i kwa­su foliowego to bard­zo praw­dopodob­ne, że jesteś cho­ra na celi­ak­ię i tylko skuteczne jej lecze­nie poz­woli Ci pozbyć się ane­mii. Lecze­nie celi­akii spowodu­je odbu­dowę kosmków jeli­towych co poz­woli ponown­ie przyswa­jać w pełni żela­zo, wit­a­m­inę B12 oraz kwas foliowy dzię­ki temu uzu­pełnisz niedobo­ry i wyleczysz się z ane­mii. Dodatkowo miną inne objawy celi­akii oraz uchro­nisz się przed groźny­mi kom­p­likac­ja­mi zdrowot­ny­mi w  tym: poronie­niem i nowot­worem.

Celiakia jak sprawdzić

Ane­mia jest bezpośred­nim wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia na celi­ak­ię. Najlep­szym sposobem jest test dna ponieważ jako jedyny w 100% wyk­luczy chorobę lub potwierdzi wys­tępowanie geny celi­akii DQ2 i/lub DQ8 co oznacza, że masz predys­pozy­c­je do zachorowa­nia. Aby sprawdz­ić czy choro­ba już się rozwi­ja należy zro­bić bada­nia krwi na prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA. Jeśli oba wyni­ki wyjdą dodat­nio lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego, która u dzieci robiona jest w pełnej narkozie.

Test DNA na celi­akie czyli celi­akia bez biop­sji

Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne na celi­akie zyskasz pewność co do swo­jego zdrowia oraz będziesz mogła pod­jąć skuteczne lecze­nie. Dodatkowo to jedy­na meto­da diag­no­zowa­nia celi­akii gdy już jesteś na diecie bezg­lutenowej w prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnych badań krwi pod­czas których musisz być na min. 3 miesięcznej diecie glutenowej.

Przeczytaj więcej:Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 09/06/2017, Data aktualizacji: 07/12/2018