Badania na celiakię — cena i możliwości związane z wykonaniem testu.

Kiedy może pojawić się celiakia, Jaka jest cena badania na celiakię, Od czego uzależniona jest cena badania, Czy można zrobić badania na celiakię za dramo, Gdzie sprawdzić cenę badania na celiakię oraz jakie laboratorium wybrać

Celi­akia, to choro­ba immuno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym, która częs­to zosta­je przez dłu­gi czas nieu­jawniona. Charak­terysty­czny­mi cecha­mi choro­by jest nietol­er­anc­ja glutenu – biał­ka zapa­sowego zna­j­du­jącego się w zbożach. W przy­pad­ku choro­by spoży­wanie tego rodza­ju pro­duk­tów prowadzi do zaniku kosmków jeli­ta cienkiego, które są odpowiedzial­nie przede wszys­tkim za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych.

Kiedy może pojaw­ić się celi­akia?
Jaka jest cena bada­nia na celi­ak­ię?
Od czego uza­leżniona jest cena bada­nia?
Czy moż­na zro­bić bada­nia na celi­ak­ię za dramo?
Gdzie sprawdz­ić cenę bada­nia na celi­ak­ię oraz jakie lab­o­ra­to­ri­um wybrać?

Kiedy może pojawić się celiakia?

Choro­ba może pojaw­ić się w każdym wieku i trwa do koń­ca życia. Pier­wsze nieko­rzystne objawy doty­czące pow­staniem prob­lemów związanych z dietą oraz metab­o­lizmem mogą sug­erować objawy celi­akii.

Aby móc dowiedzieć się i potwierdz­ić lub wyk­luczyć chorobę, należy wykon­ać odpowied­nie testy na gluten, który pole­ga najczęś­ciej na pobra­niu i anal­izie krwi, a także pobra­niu wycin­ka przy bada­niu gas­troskopii lub pobra­niu wymazu.

Jaka jest cena badania na celiakię?

Kosz­ty związane z wyko­naniem bada­nia na celi­ak­ię uza­leżnione są od sposobu i tech­ni­ki bada­nia. Bada­nia na celi­ak­ię – cena ksz­tał­tu­je się od 200 nawet do 1000 zł. Pod­sta­wowym, najprost­szym i naj­tańszym badaniem jest anal­iza krwi. Po otrzy­ma­niu wyników badań krwi, częs­to konieczne jest wyko­nanie badań uzu­peł­ni­a­ją­cych takich jak gas­troskopia z biop­sją i test gene­ty­czny – które wykony­wane są w cenie około 600 – 700 zł. Innym wari­antem jest tes­tu gene­ty­cznego, który potwierdzi lub wyk­luczy chorobę. Cena tego rodza­ju zabiegu wynosi około 300 zł.

Od czego uzależniona jest cena badania?

Cena bada­nia uza­leżniona jest przede wszys­tkim od metody i wyko­rzysty­wanej tech­ni­ki. Poprzez dobór odpowied­niego sposobu moż­na dobrać odpowied­nią cenowo ofer­tę. Na kosz­ty mają wpływ także dłu­gość trwa­nia anal­izy i ustal­e­nia wyników, jak również miejsce wykony­wa­nia tes­tu.

Czy można zrobić badania na celiakię za dramo?

Bada­nia na celi­ak­ię nie są w więk­szoś­ci refun­dowane przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia, a co za tym idzie wyko­nanie ich odby­wa się pry­wat­nie. Za szczegółową anal­izę i wyko­nanie tes­tu należy uiś­cić odpowied­nie kosz­ty uza­leżnione od potrzeb i metod bada­nia.

Gdzie sprawdzić cenę badania na celiakię oraz jakie laboratorium wybrać?

Pro­ponowane przez lab­o­ra­to­ria bada­nia w kierunku celi­akii mogą się niez­nacznie od siebie różnić. Aby odpowied­nio dobrać badanie należy zapoz­nać się z ofer­tą wybranego lab­o­ra­to­ri­um oraz poz­nać szczegóły doty­czące jakoś­ci bada­nia, pro­ponowanego zestawu oraz iloś­ci wykony­wanych testów. Kosz­ty ukazane są zarówno na wit­ry­nach inter­ne­towych gabi­netów, jak również dostęp­ne w lab­o­ra­to­ri­ach.

Data publikacji: 02/04/2019