Badanie DNA z… nici dentystycznej?

Badanie DNA z... nici dentystycznej

To brz­mi jak z powieś­ci krymi­nal­nej! Tym­cza­sem właśnie z takiej prób­ki nasze lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało niedawno anal­izę gene­ty­czną i ustal­iło bio­log­iczne pokrewieńst­wo.

Testy na ojcost­wo i pokrewieńst­wo zwyk­le kojarzą się z wymaza­mi z policz­ka. Według naszych statystyk fak­ty­cznie są to prób­ki najczęś­ciej wyko­rzysty­wane w tego typu bada­ni­ach. Jed­nak nie zawsze pac­jen­ci mają możli­wość ich pobra­nia… I wtedy z pomocą przy­chodzą inne prób­ki, takie jak wspom­ni­ana nić den­tysty­cz­na.

Z tego artykułu dowiesz się:


Z jakich próbek można wykonać badanie DNA na ojcostwo i pokrewieństwo?

Poniżej zebral­iśmy przykład­owe prób­ki DNA, które były z powodze­niem anal­i­zowane w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Ta lista nie wycz­er­pu­je wszys­t­kich możli­woś­ci. Codzi­en­nie każdy z nas zostaw­ia swo­je DNA na przed­mio­tach, których doty­ka i uży­wa. Dlat­ego zakres próbek możli­wych do zbada­nia jest bard­zo sze­ro­ki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy prób­ka którą posi­adasz, nada­je się do anal­izy, skon­tak­tuj się z nami. Doradz­imy Ci także, jak ją zabez­pieczyć.

 

Próbki od dzieci i od osób dorosłych:

 • Nić den­tysty­cz­na
 • Wykałacz­ka
 • Pest­ki arbuza
 • Kurt­ka
 • Rękaw­icz­ki
 • Spod­nie
 • Koszu­la, bluz­ka
 • Pil­nik do paznok­ci
 • Spod­nie
 • Aparat na zęby, nakład­ka na zęby
 • Inhala­tor
 • Glukometr
 • Włosy z cebulka­mi
 • Szc­zotecz­ka do zębów
 • Paty­cz­ki kos­me­ty­czne z woskow­iną
 • Krew zaschnię­ta na tkaninie
 • Zęby

Próbki od dzieci:

 • Paty­czek po liza­ku
 • Paty­czek po lodach
 • Balonik, który dmuchało dziecko
 • Nad­gryzione chrup­ki kukury­dziane
 • Nad­gryziony wafelek
 • Smoczek
 • Ust­nik
 • Pępow­ina
 • Płyn owod­niowy

Próbki od osób dorosłych:

 • Pusz­ka po napo­ju
 • Kieliszek
 • Szmin­ka
 • Pędzelek
 • Niedopał­ki papierosów
 • Zuży­ta prez­er­waty­wa

Czy wiesz, że… Anal­izy podob­nych próbek, określanych też jako prób­ki ślad­owe, wyko­rzysty­wane są w krymi­nal­istyce w celu ustal­e­nia tożsamoś­ci ofi­ary, przestęp­cy czy niez­nanego ciała. Przeczy­taj, jakie bada­nia DNA wykonu­je­my dla sądów

Czy rodzaj próbki wpływa na pewność wyniku badania DNA?

Dla pewnoś­ci wyniku anal­izy nie ma znaczenia rodzaj prób­ki. Wyni­ka to z tego, że frag­men­ty DNA anal­i­zowane w bada­ni­ach ojcost­wa i pokrewieńst­wa są takie same u danej oso­by, nieza­leżnie od tego, czy pochodzą z naskór­ka, krwi czy innego rodza­ju prób­ki. Co więcej, nie zmieni­a­ją się w trak­cie życia, dlat­ego takie badanie moż­na wykon­ać nieza­leżnie od wieku, a nawet na etapie życia płodowego i po śmier­ci.

 

Ich zbadanie wyma­ga jed­nak dużej pre­cyzji i doświad­czenia, gdyż – w odróżnie­niu od wymazów z policz­ka – są częs­to zanieczyszc­zone innym mate­ri­ałem gene­ty­cznym. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. nie rozdzielamy próbek na „łatwiejsze” i „trud­niejsze”. Wyko­rzys­tu­je­my tech­ni­ki izo­lacji i anal­izy DNA, które pozwala­ją pewnie ustal­ić ojcost­wo i pokrewieńst­wo z dowol­nych próbek. Warto pod­kreślić, że w naszym zes­pole są spec­jal­iś­ci wywodzą­cy się z Zakładu Medy­cyny Sądowej, którzy mają doświad­cze­nie anal­izie różnych próbek, nie tylko wymazu z policz­ka. 

 

 

Rozwiąż QUIZ:

 

Autor: www.testDNA.pl | Zdję­cie: pixabay.com

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

 

Data publikacji: 23/01/2019