Od czego zależy cena testów genetycznych?

cena badania genetycznego

Przy tak sze­rokim wyborze badań gene­ty­cznych i różnych cenach trud­no jest cza­sa­mi dostrzec te cechy bada­nia, które zag­waran­tu­ją pewność wyniku oraz jego zas­tosowanie klin­iczne. Wiele lab­o­ra­toriów wyko­rzys­tu­je niewiedzę pac­jen­ta, ofer­u­jąc bada­nia gene­ty­czne, które nie mają żad­nej wartoś­ci diag­nos­ty­cznej. Więk­szość pac­jen­tów zwraca uwagę na cenę bada­nia, a to nie zawsze gwaran­tu­je pewny wynik. Stąd zdarza­ją się później sytu­acje, że pac­jent wąt­pi w wynik, który uzyskał. 

Wybierając laboratorium badań DNA, zawsze należy zwrócić uwagę na:

  1. Jakość odczyn­ników
   Badanie, na pod­staw­ie którego lekarz może postaw­ić diag­nozę, powin­no być przeprowad­zone na odczyn­nikach posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat IVD. Taki cer­ty­fikat posi­ada­ją zwyk­le najwięk­si czołowi pro­du­cen­ci odczyn­ników. Część lab­o­ra­toriów jed­nak, ze wzglę­du na kosz­ty, wyko­rzys­tu­je odczyn­ni­ki przy­go­towane samodziel­nie we włas­nym lab­o­ra­to­ri­um, a więc sama jakość i skuteczność odczyn­ników nie jest sprawd­zona. Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, warto więc zapy­tać, czy do danego bada­nia stosowane są odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD.
  2. Stosowanie kon­troli w cza­sie bada­nia
   Z punk­tu widzenia pewnoś­ci tes­tu każde lab­o­ra­to­ri­um powin­no zas­tosować szereg kon­troli, które są potwierdze­niem praw­idłowo przeprowad­zonego bada­nia. Na pewność bada­nia ma wpływ nie tylko jakość odczyn­ników, ale także praw­idłowo funkcjonu­ją­cy sprzęt oraz ryzyko wys­tąpi­enia błę­du ludzkiego. Każdy ten ele­ment powinien być pod­dany kon­troli, a każdy rodzaj zas­tosowanej kon­troli to dodatkowy koszt, który ma wpły­wy na koń­cową cenę bada­nia.
  3. Udzi­ał w nieza­leżnych bada­ni­ach jakoś­ci
   Pomi­mo zas­tosowa­nia wielu kon­troli w cza­sie trwa­nia bada­nia każde rzetelne lab­o­ra­to­ri­um powin­no pod­dawać się nieza­leżnym kon­trolom w innych ośrod­kach naukowych. Zwyk­le wyglą­da to tak, że dane lab­o­ra­to­ri­um otrzy­mu­je do bada­nia prób­ki, które anal­izu­je według włas­nych pro­ce­dur, a wyni­ki następ­nie przesyła do oce­ny przez nieza­leżne gremi­um. Udzi­ał w tego typu tes­tach jest płat­ny i to lab­o­ra­to­ria same decy­du­ją o tym, czy bada­ją jakość ofer­owanych przez siebie usług na zewnątrz czy nie. O tym, czy lab­o­ra­to­ri­um uczest­niczy w tego typu zewnętrznych bada­ni­ach jakoś­ci, świad­czą uzyskane cer­ty­fikaty.
  4. Zakres bada­nia
   Jest to istot­ny czyn­nik, który znaczą­co wpły­wa na wartość diag­nos­ty­czną bada­nia. Nieświadomy pac­jent próbu­ją­cy wybrać przykład­owo badanie na celi­ak­ię czy trom­bofil­ię wrod­zoną zwyk­le zwraca uwagę na nazwę bada­nia, a nie na jego zakres. Tym­cza­sem bard­zo częs­to zdarza się, że określone choro­by powodowane są przez kil­ka genów lub przez różne wari­anty danego genu. Dlat­ego istotne jest to, aby sprawdz­ić zakres bada­nia oraz to, czy wymienione w nim geny lub mutac­je mają jakąkol­wiek wartość diag­nos­ty­czną dla lekarza. Nieste­ty nierzad­ko obec­nie spo­tykamy się z bada­ni­a­mi np. na otyłość, które nie mają żad­nego uza­sad­nienia medy­cznego.
  5. Czas real­iza­cji bada­nia
   Im dłuższy jest czas wyko­na­nia bada­nia, tym cena bada­nia może być niższa. Jest to spowodowane tym, że lab­o­ra­to­ria, które nie mają zbyt wielu zle­ceń z danego bada­nia, usta­la­ją dłuższe cza­sy real­iza­cji po to, aby mieć czas na poz­bieranie odpowied­niej licz­by próbek i rozłoże­nie kosztów kon­troli.
  6. Ponowne pobranie mate­ri­ału do badań
   Cho­ci­aż więk­szość testów gene­ty­cznych umożli­wia pobieranie wymazu z policz­ka do bada­nia, który jest bard­zo sta­bil­nym mate­ri­ałem, to jed­nak część badań wyma­ga ponownego pobra­nia. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria – zwłaszcza te, które mają ustalone niskie ceny – nie gwaran­tu­je bezpłat­nych powtórek. Pac­jent zosta­je więc dodatkowo obciążony kosz­ta­mi, na które nie był przy­go­towany. Ponowne pobra­nia mate­ri­ału zdarza­ją się zarówno w przy­pad­ku pobra­nia krwi, jak i wymazu.
  7. Omówie­nie wyników badań ze spec­jal­istą
   Dla wielu pac­jen­tów wynik bada­nia gene­ty­cznego jest czymś niezrozu­mi­ałym i cza­sa­mi może być przez nich błęd­nie inter­pre­towany, a nierzad­ko także przez lekarzy pier­wszego kon­tak­tu. Nieste­ty dostęp do lekarzy gene­tyków jest dość ogranic­zony i więk­szość pac­jen­tów zmus­zonych jest do pró­by inter­pre­tacji cho­ci­aż­by na forach dyskusyjnych, co może powodować błędy w zrozu­mie­niu wyniku. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria, aby ułatwić pac­jen­towi inter­pre­tację i wyk­luczyć takie sytu­acje, pro­ponu­je kon­sul­tac­je ze spec­jal­is­ta­mi z gene­ty­ki.

Pozytywne opinie pacjentów

Dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Cieszymy się, że każdego dnia otrzy­mu­je­my od Państ­wa tak wiele pozy­ty­wnych opinii.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Przewaga badań genetycznych nad innymi metodami diagnostycznymi:

Badania genetyczne:

   1. gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik – uzyskanie fałszy­wego rezul­tatu jest prak­ty­cznie niemożli­we;
   2. wystar­czy wykon­ać raz w życiuDNA jest niezmi­enne i takie samo w każdej komórce orga­niz­mu;
   3. są niein­wazyjne – pobranie próbek jest szy­bkie, wygodne i bez­pieczne (najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka);
   4. moż­na wykon­ać w każdym wieku – nawet u bard­zo małych dzieci;
   5. nie mają żad­nych prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (np. ciąża, infekc­ja);
   6. moż­na wykon­ać bez wzglę­du na stan zdrowia badanej oso­by;
   7. pozwala­ją wykryć chorobę jeszcze zan­im wys­tąpią objawy;
   8. umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia, co zapew­nia więk­szą świado­mość i pozwala na wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

Masz dodatkowe pytania dotyczące badań genetycznych?

Czekamy na kon­takt: od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00, w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00.
Data publikacji: 18/09/2018, Data aktualizacji: 21/09/2018