Badanie kariotypu a niepłodność

Kariotyp przy niepłodności czy warto zrobić badanie, Na czym polega badanie kariotypu, Kiedy zrobić badanie kariotypu, Czy warto zrobić badanie kariotypu dla obojga partnerów

Wiele par bezskutecznie stara się o ciążę. Prob­le­my z poczę­ciem mogą wynikać z zaburzeń gene­ty­cznych, dlat­ego przy dłu­gotr­wałych stara­ni­ach warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne. Zaburzenia gene­ty­czne wcale nie muszą wywoły­wać u rodz­iców objawów, a jed­nak mogą przy­czy­ni­ać się do niemożnoś­ci poczę­cia lub praw­idłowego utrzy­ma­nia ciąży.

Spis treś­ci:

Kar­i­o­typ przy niepłod­noś­ci — czy warto zro­bić badanie?
Na czym pole­ga badanie kar­i­o­ty­pu?
Kiedy zro­bić badanie kar­i­o­ty­pu?
Czy warto zro­bić badanie kar­i­o­ty­pu dla obo­j­ga part­nerów?

Kariotyp przy niepłodności — czy warto zrobić badanie?

Warto zbadać kar­i­o­typ, jeśli para bezskutecznie stara się o dziecko lub w przeszłoś­ci doszło do poronienia. Badanie kar­i­o­ty­pu może wskazać ewen­tu­al­ną przy­czynę prob­lemów oraz to, czy ist­nieje ryzyko prze­niesienia zaburzeń gene­ty­cznych na potomst­wo. Jest to jed­na z metod diag­nos­ty­ki niepłod­noś­ci, jed­nak nawet wykrycie wad nie wyk­lucza możli­woś­ci urodzenia zdrowego dziec­ka.

Na czym polega badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu wykonu­je się z pobranej prób­ki krwi żyl­nej, z której w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych określa się liczbę chro­mo­somów w komórkach. Każdy posi­a­da indy­wid­u­al­ny i niepow­tarzal­ny kar­i­o­typ. Na pod­staw­ie pobranej prób­ki moż­na ustal­ić, czy u danej oso­by wys­tępu­ją zaburzenia gene­ty­czne, które mogą być przy­czyną prob­lemów z poczę­ciem dziec­ka.

Kiedy zrobić badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu warto zro­bić po 12 miesią­cach bezskutecznych starań o poczę­cie. Moż­na wykon­ać badanie także wcześniej, szczegól­nie po nawraca­ją­cych poronieni­ach, wys­tępowa­niu przy­pad­ków schorzeń gene­ty­cznych w rodzinie lub przy kon­cen­tracji plem­ników poniżej 5 mln/ml. Jest to także obow­iązkowe badanie dla par stara­ją­cych się o poczę­cie metodą in vit­ro.

Czy warto zrobić badanie kariotypu dla obojga partnerów?

Badanie kar­i­o­ty­pu ma sens wów­czas, gdy jest przeprowad­zone u obo­j­ga part­nerów stara­ją­cych się o poczę­cie. Zaburzenia gene­ty­czne mogą doty­czyć bowiem tylko jed­nego z nich, a u drugiego badanie kar­i­o­ty­pu może nie wykazy­wać zmi­an. Dopiero zbadanie obu osób daje możli­wość pełnej diag­nos­ty­ki i dos­tosowa­nia metod leczenia niepłod­noś­ci. Badanie kar­i­o­ty­pu kobi­ety lub mężczyzny nie wnosi zbyt wiele i z pewnoś­cią nie pozwala na skuteczne lecze­nie niepłod­noś­ci. Nie daje także infor­ma­cji odnośnie tego, czy dru­gi part­ner nie zma­ga się z prob­le­mem gene­ty­cznym.

Data publikacji: 23/04/2019