Badanie na celiakię – jakie najlepiej wykonać?

Jakie badania na celiakię, Na czym polega badanie w kierunku celiakii, Czy badanie na celiakię jest płatne, Ile kosztuje badanie na celiakię

Celi­akia (inaczej trwała nietol­er­anc­ja glutenu) to choro­ba, która ma podłoże gene­ty­czne i może wys­tąpić tylko u osób, które mają określone geny. Z tego powodu 

na początku diag­nos­ty­ki najlepiej wykon­ać właśnie gene­ty­czne badanie na celi­ak­ię. Na czym ono pole­ga, dlaczego jest takie ważne i co jeszcze warto wiedzieć? Przeczy­taj!

Jakie bada­nia na celi­ak­ię?
Na czym pole­ga badanie w kierunku celi­akii?
Czy badanie na celi­ak­ię jest płatne?
Ile kosz­tu­je badanie na celi­ak­ię?

Jakie badania na celiakię?

Pode­jrze­wasz trwałą nietol­er­ancję glutenu i zas­tanaw­iasz się, jakie bada­nia na celi­ak­ię zro­bić i dlaczego? Rozpocznij od tes­tu DNA. Wynik tego bada­nia wskazu­je, czy u danej oso­by obec­ne są geny celi­akii. Jeśli ich nie ma – celi­akia zosta­je wyk­luc­zona, a diag­nos­tykę celi­akii moż­na zakończyć. Nie trze­ba więc potem wykony­wać dal­szych anal­iz, niepotrzeb­nie tracić cza­su i pieniędzy. To jedyne badanie, które umożli­wia wyk­lucze­nie trwałej nietol­er­ancji glutenu prak­ty­cznie w stu pro­cen­tach.

Na czym polega badanie w kierunku celiakii?

Zatem na czym pole­ga badanie w kierunku celi­akii? Test DNA moż­na wykon­ać na pod­staw­ie wymazu z policz­ka – moż­na pobrać go nawet samodziel­nie w domu, ponieważ jest to proste, bezbolesne i kom­for­towe. Potem prób­ka odsyłana jest do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie ma miejsce anal­iza. Wynik wskazu­je, czy u danej oso­by wys­tępu­ją geny odpowiedzialne za celi­ak­ię. Warto jed­nak pamię­tać, żeby badanie obe­j­mowało pełny zakres hap­lo­typów: HLA DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02).

Czy badanie na celiakię jest płatne?

A czy badanie na celi­ak­ię jest płatne? Gene­ty­czny test w kierunku genów celi­akii jest płat­ny, jed­nak jego cena nie jest wygórowana. Warto więc zde­cy­dować się na ten wydatek – tym bardziej, że badanie wykonu­je się tylko raz w życiu. Pozwala ono więc uzyskać infor­ma­cję ważną na zawsze.

Ile kosztuje badanie na celiakię?

To, ile kosz­tu­je badanie na celi­ak­ię, zależy przede wszys­tkim od jego zakre­su i cza­su oczeki­wa­nia na wynik. Pełny zakres genów celi­akii to koszt poniżej 300 zło­tych. Jeśli chcesz nato­mi­ast uzyskać wynik już w 48 godzin, wydasz mniej niż 380 zło­tych. Możesz także zde­cy­dować się na dodatkową kon­sul­tację wyniku ze spec­jal­istą.

Data publikacji: 13/02/2019