Trwała nietolerancja glutenu – na czym polega celiakia?

nietolerancja glutenu

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, inaczej celi­akia, jest schorze­niem o podłożu autoim­muno­log­icznym oraz gene­ty­cznym. Chory źle reagu­je na gluten, którego spoży­cie powodu­je stan zapal­ny w jeli­tach, niedobo­ry i wyniszcze­nie orga­niz­mu. Dowiedz się więcej o trwałej nietol­er­ancji glutenu.

Trwała nietolerancja glutenu – prowadzi do wyniszczenia organizmu

W jaki sposób? Po spoży­ciu glutenu nie zosta­je on praw­idłowo straw­iony. Zami­ast tego orga­nizm wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które ataku­ją kosm­ki jeli­towe. Kosm­ki są odpowiedzialne za przyswa­jane skład­ników z jedzenia czy leków.

Nielec­zona trwała nietol­er­anc­ja glutenu może więc spowodować niedobo­ry wit­a­min i min­er­ałów, niedoży­wie­nie czy prob­le­my z wchła­ni­an­iem lekarstw. To właśnie z tego powodu pojaw­ia­ją się nie tylko nieprzy­jemne, ale też szkodli­we, objawy.

Trwała nietolerancja glutenu – objawy są różnorodne

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu może mieć postać pełnoob­ja­wową, która objaw­ia się kłopota­mi z ukła­dem pokar­mowym. Dolegli­woś­ci obe­j­mu­ją m.in. bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, wymio­ty czy mdłoś­ci.

Inny typ trwałej nietol­er­ancji glutenu – skąpoob­ja­wowy – ma nieoczy­wiste symp­to­my, które u każdego chorego mogą być inne. Są to m.in. spadek nas­tro­ju, przewlekłe zmęcze­nie, prob­le­my  z potencją, niepłod­ność, zmi­any skórne, bóle głowy, afty w jamie ust­nej czy spadek libido.

Trwała nietolerancja glutenu – zapisana w genach

Żeby zachorować, musisz mieć określone geny HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8. Czy są u Ciebie obec­ne, powie Ci wynik tes­tu DNA. Brak tych genów wyk­lucza chorobę i oznacza, że nie masz możli­woś­ci zachorowa­nia.

Ich obec­ność to nato­mi­ast wstęp do dal­szej diag­nos­ty­ki i sprawdzenia, czy trwała nietol­er­anc­ja glutenu jest akty­w­na. A co akty­wu­je chorobę? Ciąża, podeszły wiek, stres, spadek odpornoś­ci czy prze­by­ta oper­ac­ja.

Występuje u Ciebie trwała nietolerancja glutenu? Stosuj dietę bezglutenową

Całkowi­ta elim­i­nac­ja glutenu jest jedynym sposobem na pozby­cie się dolegli­woś­ci i uniknię­cie powikłań. Dieta musi trwać przez całe życie i być bard­zo restryk­cyj­na. Najlepiej włączyć ją jed­nak dopiero wtedy, gdy trwała nietol­er­anc­ja glutenu zostanie zdi­ag­no­zowana.

Dobrze sko­rzys­tać też z pomo­cy diete­ty­ka, który ułoży zbi­lan­sowany jadłospis i pomoże uzu­pełnić pow­stałe w cza­sie choro­by niedobo­ry.

Data publikacji: 13/09/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018